Υποτροφίες & Πρακτική

Παν/μιο Θεσσαλίας: Νέες υποτροφίες

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρη η προκήρυξη

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, χορηγεί διδακτορικές υποτροφίες.

Τίτλος Έργου: «Εφαρμογή καινοτόμων τεχνολογιών για τη διερεύνηση και χαρακτηρισμό Εντεροβακτηριοειδών που παράγουν ευρέως φάσματος β-λακταμάσες και καρβαπενεμάσες σε ανθρώπους και ζώα (CARBATECH)»

Απαιτούμενα Προσόντα:

  1. Πτυχίο ΑΕΙ Τμήματος Βιολογίας ή Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας
  2. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στο αντικείμενο μοριακών τεχνικών στη μικροβιολογία
  3. Εγγεγραμμένος υποψήφιος Διδάκτορας σε αντικείμενο Μικροβιολογίας με έμφαση στη διερεύνηση μικροβιακής αντοχής

Δικαιολογητικά: 

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Υπεύθυνη δήλωση
  • Αποδεικτικά προσόντων
  • Αποδεικτικά εμπειρίας

Ολόκληρη η προκήρυξη και το παράρτημα: ooy9469v7x-y2i.pdf

Προθεσμία: έως Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Πληροφορίες:

-κος Θεόδωρος Κοντός

Τηλέφωνο:  24210 06413

Ε-mail: [email protected]

-κα Ευαγγελία Βασίλαρου

Τηλέφωνο: 24210 06403

Ε-mail: [email protected]