Υποτροφίες & Πρακτική

3 υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Προσόντα, δικαιολογητικά, προθεσμίες - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

1η υποτροφία: Αφορά το έργο «ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΝΑΥΣΙΠΛΟΪΑ ΣΕ ΛΙΜΕΝΕΣ (ΑCCU-WAVES)».

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 1. Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού από Πολυτεχνική Σχολή Πανεπιστημίου
 2. Διδακτορικό τίτλο σπουδών Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου με ειδίκευση στη βελτιστοποίηση σε προβλήματα υδραυλικής και τεχνικής περιβάλλοντος
 3. Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)
 4. Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών στην υδραυλική και θαλάσσια/παράκτια μηχανική

Δικαιολογητικά: 

 • Αίτηση: b15a6be0-f468-45f8-97ec-568ad316b7cb.doc
 • Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης
 • Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 • Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

*Τα παραπάνω δικαιολογητικά πρέπει να σταλούν στην Γραμματεία

Προθεσμία: έως Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη:

c70f3a6f-cf7f-4803-a354-7a0a4da96b41.pdf

Πληροφορίες: 

Τηλέφωνο: 2310-99562

-ΕΛΚΕ ΑΠΘ 

Τηλέφωνα: 2310994009, 2310994082 & 2310994026

2η υποτροφία (2 θέσεις): Αφορά το έργο «Αξιοποίηση αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών της Ελληνικής χλωρίδας» (T1ΕΔΚ-04174).

Απαιτούμενα Προσόντα (Α): 

 • Πτυχίο Χημείας
 • Διδακτορικό στο πεδίο Αναλυτικής Χημείας σχετικό με χρωματογραφία-φασματομετρία μάζας
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 36 μηνών σχετική με χημική ανάλυση με αέρια και υγρή χρωματογραφία με φασματομετρία μάζας
 • Τρείς δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές στο γνωστικό πεδίο χημική ανάλυση με συζευγμένες τεχνικές για προσδιορισμό & ταυτοποίηση ενδογενών συστατικών δείγματος
 • Τρείς ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια
 • Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικών χειρισμού οργάνων LC-MS και GC-MS, Agilent ChemStation, Bruker Daltonics Profile Analysis, Waters MassLynx, TargetLynx
 • Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού ανάλυσης δεδομένων φασματομετρίας μάζας XCMS & AMDIS
 • Αποδεδειγμένη γνώση γλώσσας προγραμματισμού R
 • Αποδεδειγμένη γνώση λογισμικού στατιστικής ανάλυσης SIMCA P

Απαιτούμενα Προσόντα (Β):

 • Πτυχίο Χημείας
 • Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών με ειδίκευση στις χρωματογραφικές τεχνικές και την ανάπτυξη αλγορίθμων μελέτης χρωματογραφικών δεδομένων
 • Πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Γ1)
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σχετική με ανάπτυξη αλγορίθμων για την υποβοήθεια ταυτοποίησης δεδομένων χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας
 • Τρεις δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στην χρωματογραφική ανάλυση
 • Τρεις ανακοινώσεις σε εθνικά ή διεθνή επιστημονικά συνέδρια στην χρωματογραφική ανάλυση και ανάπτυξη αλγορίθμων μελέτης χρωματογραφικών δεδομένων
 • Αποδεδειγμένη γνώση προγραμματισμού σε R και Python

Δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση: 9736e604-794f-4a65-b9b5-1b2101c8757b.doc
 2. Υποβολή Πρότασης – Δήλωσης
 3. Αναλυτικός πίνακας στοιχείων απόδειξης εμπειρίας
 4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 5. Αντίγραφο βασικού Τίτλου Σπουδών
 6. Αντίγραφα λοιπών τίτλων σπουδών, πιστοποιήσεων και βεβαιώσεων προϋπηρεσίας

Προθεσμία: έως Τετάρτη 7 Νοεμβρίου 2018

Ολόκληρη η προκήρυξη:

5fbad6fc-84ef-473e-be95-a25c56081edb.pdf

Πληροφορίες:

-ΕΛΚΕ ΑΠΘ Νίκη Λώλου

Τηλέφωνα: 2310994009 & 2310200392

E-mail: [email protected]