Υποτροφίες & Πρακτική

8 υποτροφίες από το Αριστοτέλειο

Απαιτούμενα προσόντα, αιτήσεις, προθεσμίες - Ολόκληρες οι προκηρύξεις

Δύο διδακτορικές υποτροφίες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη τεχνολογιών crowdsourcing για γεω-κοινωνική δικτύωση και προηγμένη δορυφορική πλοήγηση σε πραγματικό χρόνο», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Νικόλαο Βασιλειάδη, αναπληρωτή καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής ΑΠΘ, προκηρύσσει 2 υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα. 

[1 άτομο Μηχανικός Λογισμικού – Ερευνητής υποψήφιος διδάκτορας με ειδικότητα σε υπολογισμό νέφους, κατανεμημένες ροές δεδομένων, εξόρυξη δεδομένων και μαζικό παραλληλισμό]

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχίο-Δίπλωμα Πανεπιστημίου στο πεδίο της Πληροφορικής ή Επιστήμης Υπολογιστών (Π.Ε. Πληροφορικής)
 • Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση στις περιοχές είτε της Διαχείρισης Μεγάλων Δεδομένων
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)
 • Αποδεδειγμένη γνώση στο πεδίο των κατανεμημένων ροών δεδομένων

[1 άτομο Μηχανικός Λογισμικού – Ερευνητής υποψήφιος διδάκτορας με ειδικότητα σε εξόρυξη δεδομένων, ροές δεδομένων και μαζικό παραλληλισμό]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο-Δίπλωμα Πανεπιστημίου στο πεδίο της Πληροφορικής-Επιστήμης Υπολογιστών (Π.Ε. Πληροφορικής)
 • Υποψήφιος διδάκτορας με ειδίκευση Διαχείριση Μεγάλων Δεδομένων ή Διαχείριση Δεδομένων σε Ροές Εργασίας
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας (επίπεδο Β2)
 • Τουλάχιστον μία δημοσίευση σε διεθνές επιστημονικό περιοδικό
 • Αποδεδειγμένη γνώση στο πεδίο κατανεμημένων ροών δεδομένων ή μαζικά παράλληλης εξόρυξης δεδομένων σε ροές

Προθεσμία: έως Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Αίτηση:

517f9ecc-a702-4b6d-93a9-8f0e459cf842.doc

Ολόκληρη η προκήρυξη & υποβολή πρότασης:

72017a26-874b-4580-88d6-757f9d63f56f.pdf

Μία μεταδιδακτορική υποτροφία: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Εννοιολογικός Σχεδιασμός Προϊόντων Μόδας με την βοήθεια Τεχνητής Νοημοσύνης», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Περικλή Μήτκα, καθηγητή τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΑΠΘ προκηρύσσει μία υποτροφία διδάκτορα. 

[1 άτομο - Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών- Διδάκτορας]

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πανεπιστημίου
 • Διδακτορικός τίτλος Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Υπολογιστών Πανεπιστημίου σε αντικείμενο σχετικό με εξόρυξη γνώσης, τεχνητή νοημοσύνη και τεχνικές μηχανικής μάθησης
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 24 μηνών σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα σχετικά με εξόρυξη γνώσης - τεχνητή νοημοσύνη
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον 12 μηνών σε ανάπτυξη λογισμικού για ευφυή συστήματα

Προθεσμία: έως Δευτέρα 29 Οκτωβρίου 2018

Αίτηση:

02a9205a-29a3-480d-8153-e72ff0fbecdd.doc

02a9205a-29a3-480d-8153-e72ff0fbecdd.doc

77eca061-09dc-4ca6-a37e-c4d75cd31ef2.pdf

Μία μεταδιδακτορική και δύο διδακτορικές υποτροφίες: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη αλγορίθμου πρόβλεψης καρδιαγγειακών συμβαμάτων μέσω της έρευνας γενετικών παραγόντων κινδύνου και πολυπλοκότητας της στεφανιαίας νόσου: αγγειογραφική (SYNTAX score), κλινική και φαρμακογενετική ανάλυση», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Σιάνο Γεώργιο αναπληρωτή καθηγητή Ιατρικής σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονικής, προκηρύσσει δύο υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα και μία υποτροφία διδάκτορα.

[Υποτροφία (Α ) 1 Υποψήφιος διδάκτορας ιατρικής]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχιούχος ΠΕ Ιατρικής
 • Μεταπτυχιακό δίπλωμα με ειδίκευση στη μεθοδολογία κλινικών μελετών
 • Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στην επεμβατική καρδιολογία (βεβαίωση τμήματος)
 • Επαγγελματική εμπειρία ενός έτους στην καρδιολογία 

[Υποτροφία (Β) 1 Υποψήφιος διδάκτορας ιατρικής]

Απαιτούμενα Προσόντα:

 • Πτυχιούχος ΠΕ Ιατρικής
 • Μεταπτυχιακό με ειδίκευση στην ιατρική ερευνητική μεθοδολογία
 • Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στην επεμβατική καρδιολογία (βεβαίωση τμήματος)
 • Κλινική και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην επεμβατική καρδιολογία

[Υποτροφία (Γ) 1 Διδάκτορας καρδιολογίας]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχιούχος ΠΕ Ιατρικής
 • Διδακτορικό δίπλωμα με ειδίκευση στην ανατομία της καρδιάς
 • Κλινική και ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην επεμβατική καρδιολογία

Προθεσμία: έως Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 

Αίτηση:

7d12e60c-4fa7-4f57-9b17-0a88e56ece98.doc

Ολόκληρη η προκήρυξη & υποβολή πρότασης:

b5b77098-e7a3-47dd-bb88-fd2589e905fa.pdf

Τρείς διδακτορικές υποτροφίες: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ), στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Αυτορυθμιζόμενο και ενοποιημένο μητροπολιτικό δίκτυο και δίκτυο πρόσβασης», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Πέτρο Νικοπολιτίδη, Αν.καθηγητή του τμήματος Πληροφορικής Α.Π.Θ, προκηρύσσει τρεις υποτροφίες υποψήφιου διδάκτορα.

[1 άτομο Πτυχιούχος Πληροφορικής - Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου
 • Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών (βεβαίωση τμήματος)
 • Αποδεδειγμένη γνώση σε μελέτη απόδοσης/προσομοίωση αλγορίθμων και πρωτοκόλλων σε δίκτυα επικοινωνιών

[1 άτομο Πτυχιούχος Πληροφορικής - Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Πληροφορικής Πανεπιστημίου
 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών σε ειδικότητα της Πληροφορικής
 • Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών (βεβαίωση τμήματος)
 • Αποδεδειγμένη γνώση σε μελέτη απόδοσης/προσομοίωση αλγορίθμων-πρωτοκόλλων σε δίκτυα επικοινωνιών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)

[1 άτομο Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός ΗΥ - Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Δίπλωμα Ηλεκτρολόγου Μηχανικού και Μηχανικού Η/Υ
 • Υποψήφιος Διδάκτορας σε Δίκτυα Επικοινωνιών (βεβαίωση τμήματος)
 • Αποδεδειγμένη γνώση σε μελέτη απόδοσης/προσομοίωση αλγορίθμων-πρωτοκόλλων σε δίκτυα επικοινωνιών
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (Γ2/C2)

Προθεσμία: έως Τρίτη 30 οκτωβρίου 2018 

Αίτηση:

c6c6dcd7-0390-4255-b5d7-dc7c6813a62d.doc

Ολόκληρη η προκήρυξη & υποβολή πρότασης:

3d5ffdb5-a9b7-44e1-a05d-1e4325d36a9f.pdf

Μία διδακτορική υποτροφία: Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Μελέτη και ανάπτυξη διαδικασιών παραγωγής εμπορικών στόχων με βάση τις ανανεώσιμες πρώτες ύλες και με χρήση της χημείας συνεχούς ροής», με επιστημονικό υπεύθυνο τον κ. Ιωάννη Γάλλο, καθηγητή του Τμήματος Χημείας ΑΠΘ, προκηρύσσει μία υποτροφία υποψήφιου διδάκτορα.

[Ένα άτομο Υποψήφιος Διδάκτορας]

Απαιτούμενα Προσόντα: 

 • Πτυχίο Χημείας
 • Υποψήφιος Διδάκτορας με ειδίκευση στην Οργανική Σύνθεση (βεβαίωση τμήματος)
 • Ερευνητική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στην Οργανική Σύνθεση
 • Τουλάχιστον καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (τουλάχιστον Β2)

Προθεσμία: έως Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2018 

Αίτηση:

aa5b735c-40c7-4c3c-80f4-b1c4a0b0ccd3.doc

Ολόκληρη η προκήρυξη & υποβολή πρότασης:

94f39e73-ca2b-45c5-a326-3bf33b5f2f86.pdf

Βασικές Πληροφορίες: 

-ΕΛΚΕ ΑΠΘ 

Τηλέφωνα : 2310994009, 2310994082 & 2310994026