Υποτροφίες & Πρακτική

Υποτροφίες σε 4 αντικείμενα από το Αριστοτέλειο

Ειδικότητες, αιτήσεις, προθεσμίες

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, (ΕΛΚΕ ΑΠΘ) προκηρύσσει υποτροφίες υποψήφιων διδάκτορων σε διάφορους τομείς.

1. Αντικείμενο: Φυσική

Τίτλος Προγράμματος: 

«Έξυπνο σύστημα αισθητήρων ανίχνευσης διαρροής σε αγωγούς μεταφοράς προϊόντων πετρελαίου σε περιβάλλον θορύβου»

Προθεσμία: έως Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Διάρκεια: έως 27 Ιουνίου 2021 

Αιτήσεις: 0832e1c3-9f3c-4e1c-8c56-ec313baa9e79.doc 

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

2. Αντικείμενο: Βιολογία

Τίτλος Προγράμματος: 

«Βιομετατροπή του CO2 σε Βιοπροϊόντα Υψηλής Αξίας μέσω Αειφόρων Καλλιεργειών Μικροφυκών»

Προθεσμία: έως Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018 

Διάρκεια: έως 24 Ιουλίου 2021

Αιτήσεις: 22151c2b-e2b1-41d2-90cb-786b74b209b3.doc

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

3. Αντικείμενο: Έρευνα και Πληροφορική

Τίτλος Προγράμαμτος:

 «Ευέλικτο Διαδίκτυο των Πραγμάτων στη Γεωργία»

Προθεσμία: έως Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018

Διάρκεια: έως 27 Ιουνίου 2020

Αιτήσεις: fd370db1-4510-4dc8-ad4b-0f5f7ff2486b.doc

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ

4. Αντικείμενο: Χημική Μηχανική

Τίτλος Προγράμματος:

«Βελτιστοποίηση Ηλεκτροδιάλυσης Θαλασσινού Νερού για Παρασκευή Διαλύματος Ρινικής Έκπλυσης “Αthomer”» 

Προθεσμία: έως 1 Οκτωβρίου 2018 

Διάρκεια: έως 3 Ιουνίου 2021

Αιτήσεις: 6b99a835-24a5-46ca-9cb0-010fff0a1a39.doc

Για περισσότερες πληροφορίες ΕΔΩ