Επιχειρείν

Αναπτυξιακός 2019: Στους δικαιούχους (και) οι πολύ μικρές επιχειρήσεις

Ποια μορφή πρέπει να έχουν για να ενταχθούν στο νόμο 4399/2016

Δεκάδες κατηγορίες μικρών και πολύ μικρών εταιρικών μονάδων μπορούν να ενταχθούν στον Αναπτυξιακό Νόμο, μέσω του προγράμματος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του νόμου 4399/2016.

Τυπικά, οι ορισμοί των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων έχουν ως εξής:

  • Ως «πολύ μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2.000.000 ευρώ
  • Ως «μικρή επιχείρηση» ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10.000.000 ευρώ

Δεν είναι δικαιούχοι για το παρόν καθεστώς, οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, οι οποίες ελέγχονται από μετόχους επιχειρήσεων που διέκοψαν τη λειτουργία τους κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, εφόσον δραστηριοποιούνται στην ίδια ή σε όμορες αγορές.

Ποια μορφή μπορεί να έχει η επιχείρηση;

  • Ατομική επιχείρηση
  • Εμπορική εταιρία
  • Συνεταιρισμός
  • Κοιν.Σ.Επ, Α.Σ, Ο.Π, ΑΕΣ
  • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρίες
  • Κοινοπραξίες με προϋπόθεση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ
  • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις και θυγατρικές τους