Επιχειρείν

Μεταφορικό Ισοδύναμο: Αιτήσεις για επιδότηση μετακινήσεων σε επιχειρήσεις

Ποιοί ωφελούνται - Ολόκληρη η απόφαση

13/03/2019 | 11:21

Την διαδικασία εκκίνησης υποβολής αιτήσεων για την δράση «Μεταφορικό Ισοδύναμο (Μ.Ι.) επιχειρήσεων» θέτουν σε εφαρμογή, με απόφασή τους, τα υπουργεία Οικονομίας και Ναυτιλίας.

Η πρόσκληση αφορά ιδιωτικές επιχειρήσεις της νησιωτικής Ελλάδας( πλην Εύβοιας, Κρήτης, Λευκάδας) που λαμβάνουν δημόσια ενίσχυση.

Το πρόγραμμα, στοχεύει στην ελαχιστοποίηση του οικονομικού μειονεκτήματος που επιβαρύνει τις απομακρυσμένες νησιωτικές επιχειρήσεις και, συνεπώς, του κόστους μετακίνησης επιβατών και εμπορευμάτων, από και προς τα νησιά.

Δικαιούχοι του Μεταφορικού Ισοδύναμου είναι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε τομείς:

 • Εμπορίου
 • Μεταποίησης
 • Καταλυμάτων
 • Εστίαση και
 • Ανακυκλώσιμων Υλικών

Για την εφαρμογή του, συνυπολογίζονται η τιμή της χερσαίας μεταφοράς ανά χιλιόμετρο, ο ναύλος ανά ναυτικό μίλι, οι μιλιομετρικές αποστάσεις των λιμένων διασύνδεσης των νησιών, οι ΜμΕ με έδρα τα νησιά και αντικείμενο το εμπόριο, τον τουρισμό και τη μεταποίηση, ο όγκος της εμπορευματικής κίνησης ανά λιμένα φόρτωσης - εκφόρτωσης, ώστε να καθοριστεί η ισοτιμία του δυσανάλογου κόστους θαλάσσιας μεταφοράς, σε σχέση μ΄ αυτό της χερσαίας.

Η επιχορήγηση – από και προς τα νησιά – πραγματοποιείται βάσει αντικειμενικών και κλιμακωτών κριτηρίων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν σε νησιά και είναι εγγεγραμμένα στο αντίστοιχο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).

Προϋποθέσεις συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις, πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης συμμετοχής στη Δράση, πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να έχουν την έδρα τους σε ένα από τα νησιά της ελληνικής επικράτειας (πλην Κρήτης, Εύβοιας και Λευκάδας)
 • να διαθέτουν τουλάχιστον έναν (κύριο ή δευτερεύοντα) από τους επιλέξιμους Κωδικούς Αριθμούς Δραστηριότητας (ΚΑΔ) για τον οποίο εμφανίζουν ενεργή δραστηριότητα
 • όσες επιχειρήσεις έχουν ιδρυθεί πριν το έτος έκδοσης της παρούσας να έχουν κύκλο εργασιών στην τελευταία κλεισμένη διαχειριστική χρήση τους ο οποίος δε μπορεί να υπερβαίνει τα 40.000.000 ευρώ
 • να είναι ενεργές κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, ήτοι να παρουσιάζουν δραστηριότητα (κύκλο εργασιών)
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρεία, Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρεία ή Ετερόρρυθμη Εταιρεία, Ι.Κ.Ε, Ατομική Επιχείρηση, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του ν. 4430/2016 ως ισχύει, Συνεταιρισμός, Αγροτικοί συνεταιρισμοί καθώς και οι ενώσεις αυτών)και να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν εφόσον εγκριθούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία του ν. 4308/2014 (ΦΕΚ Α΄ 251).
 • να είναι εγγεγραμμένες σε νησιωτικό επιμελητήριο ή σε περίπτωση που αυτό δεν υφίσταται, σε επιμελητήριο που καλύπτει τη νησιωτική τους έδρα

Διευκρινίζεται ότι οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν, έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν, αποκλειστικά, μία αίτηση χρηματοδότησης, ανά περίοδο υποβολής, την οποία και θα καταθέσουν υποχρεωτικά ηλεκτρονικά στην διεύθυνση https://metaforikoisodynamo.gr/, κάνοντας χρήσης της τυποποιημένης φόρμας και υπ'ευθύνη του δικαιούχου δηλώνεται IBAN και εταιρικός λογαριασμός. Ο δικαιούχος μπορεί να υποβάλει μέχρι τρεις αιτήσεις χρηματοδότησης για τις δαπάνες του τρέχοντος έτους.

Κάθε αίτημα χρηματοδότησης, κατόπιν έγκρισής του από τον ΕΦΕΠΑΕ, οδηγεί σε αντίστοιχη καταβολή δημόσιας χρηματοδότησης. Σε περίπτωση μη έγκρισης ενός αιτήματος χρηματοδότησης, ο δικαιούχος ενημερώνεται από τον ΕΦΕΠΑΕ μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος για τους λόγους απόρριψης του εν λόγω αιτήματος και για πιθανές επόμενες ενέργειες. Η καταβολή της χρηματοδότησης στους δικαιούχους διενεργείται μετά το πέρας της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολών αιτήσεων χρηματοδότησης.

Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στο μέτρο οφείλουν να κοινοποιούν στη ΓΓΕΠΚ τα απαιτούμενα στοιχεία και να λαμβάνουν τα μέτρα δημοσιότητας που περιλαμβάνει η Πρόσκληση Δράσης.

Πατήστε στην εφαρμογή «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε το σχετικό ΦΕΚ με την εγκριτική απόφαση (μαζί και η αίτηση)