Επιχειρείν

Ενστάσεις για όσους "κόπηκαν" από το "Επιχειρούμε Έξω"

Υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εντός 20 ημερών

Θα λάβετε αιτιολογημένη απάντηση για τους λόγους απόρριψης

Ανακοινώθηκε η απόρριψη 79 επενδυτικών σχεδίων, συνολικής αιτούμενης δημόσιας δαπάνης 3.492.915,50 €, που υποβλήθηκαν στην δράση «ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ - Υποστήριξη Διεθνούς Προβολής ΜΜΕ με Εξωστρεφή Προσανατολισμό».

Οι υποψήφιοι, των οποίων οι αιτήσεις χρηματοδότησης απορρίπτονται, έχουν άπαξ τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός προθεσμίας 20 ημερών.

Οι επιχειρήσεις επιτρέπεται να υποβάλουν μία μόνο νέα αίτηση χρηματοδότησης σε περίπτωση που η αρχική αίτηση τους έχει απορριφθεί. Ωστόσο, σημειώνεται ότι, σε περίπτωση υποβολής ένστασης, δεν είναι δυνατή η επανυποβολή της αίτησης χρηματοδότησης μέχρι να εκδοθεί η τελική απόφαση επί της υποβληθείσας ένστασης.

Ο ΕΦΕΠΑΕ (ενδιάμεσος φορέας επιχειρησιακών προγραμμάτων) θα ενημερώσει ηλεκτρονικά, ξεχωριστά τον κάθε υποψήφιο του οποίου η αίτηση χρηματοδότησης έχει απορριφθεί, με σαφή και αναλυτική αναφορά στους λόγους απόρριψής του.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τη σχετική απόφαση.