Δημόσιο

ΑΣΕΠ 1Κ/2018: Έκδοση οριστικών αποτελεσμάτων

Επίσημη ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

23/03/2020 | 19:09

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2018 του ΑΣΕΠ για 97 θέσεις με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Ανώνυμη Εταιρεία Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρωτεύουσας - ΕΥΔΑΠ Α.Ε. (Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών).

Ο πίνακας προσληπτέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Πατήστε τον ενεργό σύνδεσμο και δείτε τα αποτελέσματα