Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2018

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητητς Αρχής

04/12/2018 | 12:02

Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 2Ε/2018, της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), εξέδωσε το ΑΣΕΠ.

Οι θέσεις αφορούν τέσσερις υπαλλήλους του κλάδου «Ηλεκτρολόγων Μηχανικών», οι οποίοι θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου.

Διευκρινίζεται ότι σύμφωνα με την υπ' αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι αποκλειόμενοι (υποψήφιοι που διαθέτουν τα τυπικά προσόντα, κλήθηκαν σε συνέντευξη αλλά δεν προσήλθαν) εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό ταυτότητας.

Όλοι οι πίνακες που καταρτίστηκαν στο πλαίσιο έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων μπορούν να αναζητηθούν στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Πολιτών του ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αμπελόκηποι).

Πατήστε στην εφαρμογή «Δείτε τα αποτελέσματα» για να βρείτε τον πίνακα με τα ονόματα των διοριστέων