Τροποποιήσεις και εγκρίσεις για τρία μεταπτυχιακά προγράμματα

Ειδήσεις
Τροποποιήσεις και εγκρίσεις για τρία μεταπτυχιακά προγράμματα
Διαβάστε ολόκληρες τις προκηρύξεις
Ηλιάνα Καλούπη
04/11/2019 | 14:15

Εγκρίθηκαν και δέχτηκαν κάποιες τροποποιήσεις τρία μεταπτυχιακά προγράμματα.

Συγκεκριμένα:

 1. «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων» από το Γενικό Τμήμα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
 2. «Η θεατρική παράσταση: Iστορία, θεωρία και πρακτική» από το Τμήμα Θεάτρου της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 3. «Θρησκειολογία» από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

Α. «Η θεατρική παράσταση: Iστορία, θεωρία και πρακτική»

Συμμετέχουν πτυχιούχοι: Θεατρικών Σπουδών ΑΕΙ και άλλων Τμημάτων ΑΕΙ/ΤΕΙ εφόσον διαθέτουν τις αναγκαίες θεατρολογικές γνώσεις και σχετικές καλλιτεχνικές εμπειρίες.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Δήλωση για την ειδίκευση του ΠΜΣ
 • Αντίγραφο πτυχίου με μέσο όρο τουλάχιστον Λίαν Καλώς (άνω του 6,5)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας για το σύνολο των σπουδών
 • Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας
 • Φάκελος δραστηριοτήτων με δημοσιευμένες και αδημοσίευτες επιστημονικές εργασίες
 • Κείμενο 600-1000 λέξεων με επιστημονικά ή καλλιτεχνικά ερευνητικά ενδιαφέροντα

Αναμένεται η προθεσμία.

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Β. «Σχεδίαση και Κατασκευή Συστημάτων Αγωνιστικών Οχημάτων»

Συμμετέχουν πτυχιούχοι ΑΕΙ Σχολών Τεχνολογικών Εφαρμογών, των Σχολών Θετικών Επιστημών και των Πολυτεχνικών Σχολών.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση (σε ηλεκτρονική μορφή, PDF) είναι:

 • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
 • Επίσημα αντίγραφα πτυχίων/διπλωμάτων
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής εμπειρίας
 • Αποδεικτικά επαρκούς γνώσης Αγγλικών 
 • Επιστημονικές δημοσιεύσεις ή ανακοινώσεις σε συνέδρια
 • Δύο συστατικές επιστολές 

Αναμένεται η προθεσμία.

Ολόκληρη η προκήρυξη:

Γ. «Θρησκειολογία»

Συμμετέχουν κάτοχοι τίτλου του Α΄ κύκλου σπουδών όλων των Τμημάτων ΑΕΙ και TEI συναφούς γνωστικού αντικειμένου, υπότροφοι αναγνωρισμένων ελληνικών ή διεθνών Κοινωφελών Ιδρυμάτων, υπότροφοι του Ελληνικού Κράτους και της Εκκλησίας της Ελλάδος, 

Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Αντίτυπα δημοσιευμάτων
 • Πιστοποιητικό γνώσης μιας εκ των κυρίων ευρωπαϊκών γλωσσών (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά)
 • Φωτοτυπία δύο όψεων της αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές

Αιτήσεις έως 29 Νοεμβρίου 2019.

Ολόκληρη η προκήρυξη: