ΕΚΠΑ: Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

Δικαιολογητικά και προθεσμία
Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, διαθέτει θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση επισυνάπτοντας απαραιτήτως τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση εκπόνησης διδακτορικής διατριβής
  • Tεκμηριωμένη επιστημονική πρόταση της διδακτορικής διατριβής
  • Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα
  • Φωτοτυπία αστυνομικού δελτίου ταυτότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος
  • Αναλυτική βαθμολογία των μεταπτυχιακών σπουδών
  • Αναγνώριση ισοτιμίας του μεταπτυχιακού διπλώματος από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. (για πτυχιούχους ΑΕΙ του εξωτερικού)
  • Αντίγραφο διπλωματικής μεταπτυχιακής εργασίας σε ψηφιακή μορφή
  • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά σε ψηφιακή μορφή

Οι υποψηφιότητες υποβάλλονται ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά. Αιτήσεις που θα υποβληθούν με οποιονδήποτε άλλο τρόπο ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές.

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να είναι σε μορφή αρχείου .pdf ή (.zip εάν πρόκειται για αρχεία μεγάλης χωρητικότητας).

Προσοχή: Οι υποψήφιοι θα πρέπει κατά την συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης να εκτυπώνουν τον αριθμό πρωτοκόλλου που δίνει το πληροφοριακό σύστημα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά, η εκτυπωμένη ηλεκτρονική αίτηση καθώς και φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας, θα υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, κατά την εγγραφή των επιλεγέντων υποψηφίων διδακτόρων.

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απόκτηση του Διδακτορικού Διπλώματος είναι τρία (3) πλήρη ημερολογιακά έτη από την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής.

Η μέγιστη διάρκεια εκπόνησης διδακτορικής διατριβής είναι πέντε (5) έτη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 20 Νοεμβρίου 2022.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram