ΕΚΠΑ: 30 θέσεις στην Οικολογία - Διαχείριση Βιοποικιλότητας

Ποιοι συμμετέχουν, δικαιολογητικά και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Τριάντα θέσεις προσφέρει το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών σε μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Το Τμήμα Βιολογίας οργανώνει πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Οικολογία και Διαχείριση της Βιοποικιλότητας.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Βιολογίας, Δασολογίας, Χημείας, Γεωλογίας, Περιβάλλοντος, Φαρμακευτικής, Κτηνιατρικής και Γεωπονικών Σχολών Πανεπιστημίων της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι άλλων Πανεπιστημιακών Τμημάτων και Τ.Ε.Ι. συναφούς γνωστικού αντικειμένου, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που καθορίζονται στον Κανονισμό Σπουδών του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν ηλεκτρονική αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης https://eprotocol.uoa.gr/ (υποχρεωτική σύνδεση μέσω taxisnet), αίτηση εγγραφής επιλέγοντας το πεδίο 05. Αίτηση Υποψηφιότητας σε Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση (έντυπο αίτησης που βρίσκεται στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «ΟΙΚΟΛΟΓΙΑ και ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ της ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ»
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Οι αιτούντες με τίτλο σπουδών από ιδρύματα της αλλοδαπής πρέπει να προσκομίσουν πιστοποιητικό αναγνώρισης από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., σύμφωνα με το άρ.34, παρ. 7 του Ν. 4485/2017
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  • Τίτλοι σπουδών Αγγλικής ή περισσότερων Ξένων Γλωσσών, (άριστη Γ2/C2, πολύ καλή Γ1/C1, καλή B2 ή μέτρια Β1), για τους δε αλλοδαπούς τεκμηρίωση γνώσης της Αγγλικής ή της Ελληνικής γλώσσας
  • Δυο συστατικές επιστολές, οι οποίες πρέπει να αποσταλούν από τους συστήνοντες, αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά, στην κ. Βασιλική Σιαφάκα ([email protected])
  • Δυο φωτογραφίες
  • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους και μερικής φοίτησης με διάρκεια 24 έως 36 μήνες και τα δίδακτρα ανέρχονται στα 3.000 ευρώ.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τρίτη 31 Μαΐου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε:

- Γραμματεία του Π.Μ.Σ κ. Βασιλική Σιαφάκα, [email protected], τηλ. 2107274602

- Γραμματεία του Τμήματος Βιολογίας, κ. Αλεξάνδρα Γρηγορακάκη, [email protected], τηλ. 2107274248

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram