ΔΠΘ: Διδακτορική διατριβή στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας

Γνωστικά αντικείμενα, δικαιολογητικά και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022.

Είκοσι θέσεις για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας, του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Νέα Ελληνική Φιλολογία
 • Αρχαία Ελληνική Φιλολογία
 • Βυζαντινή Φιλολογία
 • Λατινική Φιλολογία
 • Παπυρολογία
 • Γλωσσολογία
 • Συγκριτική Γραμματολογία

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν:

 • Αίτηση υποψηφιότητας
 • Αντίγραφο πτυχίου και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το πτυχίο χορηγήθηκε από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού)
 • Αντίγραφο Δ.Μ.Σ. και αναγνώριση ισοτιμίας (σε περίπτωση που το Δ.Μ.Σ. χορηγήθηκε από ομοταγές Ίδρυμα του εξωτερικού)
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας στα μεταπτυχιακά μαθήματα
 • Αποδεικτικά για τυχόν ερευνητική ή/και συγγραφική δραστηριότητα
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δύο ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2 (αγγλικών, γαλλικών, γερμανικών, ιταλικών ή ισπανικών)

Προσοχή: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να υποβάλουν μαζί με την αίτησή τους έγγραφο που να πιστοποιεί τη σύμφωνη γνώμη του Επιβλέποντα Καθηγητή του Τμήματος (το έντυπο της συγκατάθεσης του επιβλέποντα είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Τμήματος στην ενότητα «Μεταπτυχιακές Σπουδές», υποενότητα «Π.Μ.Σ. Διδακτορικού Διπλώματος»).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει το σχετικό έγγραφο συναίνεσης, ο υποψήφιος διδάκτορας αποκλείεται και δεν μπορεί να συμμετάσχει στις τυχόν εξετάσεις ξένης γλώσσας ούτε στη συνέντευξη.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Κυριακή 24 Ιουλίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2531039906 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram