Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Ιατρική Χημεία

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Χημείας, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Ιατρική Χημεία.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Χημείας, Βιολογίας, Ιατρικής, Φαρμακευτικής, Βιοχημείας, Χημικών Μηχανικών, Μηχανικών Υλικών και συναφών Τμημάτων της ημεδαπής ή Τμημάτων αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής καθώς και πτυχιούχοι Τ.Ε.Ι. συναφών γνωστικών αντικειμένων.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας ηλεκτρονικά στο [email protected] με τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Αίτηση υποψηφιότητας
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Βεβαίωση αναγνώρισης ισοτιμίας ή και αντιστοιχίας πτυχίου από το ΔΟΑΤΑΠ (οι απόφοιτοι ΑΕΙ του εξωτερικού)
  • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας προπτυχιακών σπουδών
  • Αντίγραφο πιστοποιητικού επάρκειας Αγγλικής Γλώσσας
  • Αντίγραφα τυχόν αναγνωρισμένων τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών
  • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
  • Σύντομο βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρεται τυχόν προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία και ερευνητική δραστηριότητα.
  • Δύο συστατικές επιστολές από καθηγητές του Τμήματος αποφοίτησης σε μορφή PDF, υπογεγραμμένες με την ψηφιακή υπογραφή του εκάστοτε καθηγητή

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 18 μήνες και δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2651008710 ή στείλτε μήνυμα στο [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram