Δωρεάν μεταπτυχιακό στην Εγκληματολογία

Δικαιολογητικά, προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας, του Παντείου Πανεπιστημίου, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Εγκληματολογία.

Σκοπός του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών «Εγκληματολογία» είναι η μελέτη των κύριων μορφών εγκληματικότητας και της εξέλιξής τους στην Ελλάδα, στην Ευρώπη και διεθνώς, η διερεύνηση των παραγόντων και των διαδικασιών που το δημιουργούν καθώς επίσης και η ανάλυση των τάσεων της σύγχρονης αντεγκληματικής πολιτικής.

Ο φάκελος υποψηφιότητας περιέχει:

  • Αίτηση υποψηφιότητας η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ «Εγκληματολογία»
  • Έντυπο ενημέρωσης-συγκατάθεσης για τη συλλογή και επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων
  • Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του Νόμου 1599/86, στην οποία δηλώνεται ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να τα προσκομίσει εντός των ορισμένων προθεσμιών
  •  Αντίγραφο πτυχίου ή πιστοποιητικό περάτωσης σπουδών και  πιστοποίηση ξένης γλώσσας
  • Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

Δεκτοί γίνονται  κατ’ ανώτατο 15 συνολικά υποψήφιοι.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μήνες και δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 15 Ιουλίου 2022.

Για διευκρινίσεις μπορείτε να θέσετε ηλεκτρονικό ερώτημα  στη Γραμματεία του ΠΜΣ Εγκληματολογίας, email: [email protected]  με κοινοποίηση στο [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram