Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία

Κατευθύνσεις, δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Το Τμήμα Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.

Το Τμήμα Φιλολογίας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, λειτουργεί δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στην Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία.

Ειδικεύσεις:

  • Βυζαντινή Φιλολογία
  • Νεοελληνική Φιλολογία

Σημειώστε τα δικαιολογητικά που πρέπει απαραίτητα να υποβληθούν με την αίτηση είναι:

  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Πιστοποιητικό σπουδών με αναλυτική βαθμολογία προπτυχιακών μαθημάτων
  • Βιογραφικό σημείωμα στο οποίο να αναφέρονται αναλυτικά οι σπουδές, η επιστημονική δραστηριότητα, και ενδεχόμενη επαγγελματική ή/και ερευνητική εμπειρία του/της υποψήφιου/-ιας
  • Αντίγραφα πιστοποιητικών γνώσης ξένων γλωσσών επιπέδου τουλάχιστον Β2. Αν δεν κατατεθεί τίτλος γλωσσομάθειας επιπέδου τουλάχιστον B2, οι υποψήφιοι εξετάζονται στην ξένη γλώσσα που θα δηλώσουν ότι κατέχουν
  • Σύντομη έκθεση μαθησιακών-ερευνητικών ενδιαφερόντων (500-1.000 λέξεων)
  • Αντίγραφο δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου για τους/τις αλλοδαπούς/-ές υποψηφίους/- ες
  • Οποιαδήποτε επικουρικά στοιχεία (δημοσιεύσεις, βραβεία, πτυχιακές ή σεμιναριακές εργασίες κ.ά.), που ο/η υποψήφιος/-α κρίνει ότι θα βοηθήσουν στην πληρέστερη αξιολόγηση της αίτησής του/της

Τα αντίγραφα των παραπάνω δεν απαιτείται να είναι επικυρωμένα.

Κάθε δικαιολογητικό πρέπει να υποβάλλεται σε ένα ενιαίο και ανεξάρτητο αρχείο PDF και να έχει μέγεθος έως 2MB ενώ το συνολικό μέγεθος όλων των δικαιολογητικών δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 20MB. Για όσους / όσες από τους υποψηφίους / τις υποψήφιες επιτύχουν στις εισαγωγικές εξετάσεις θα γίνει έλεγχος γνησιότητας των τίτλων.

Η υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών γίνεται μόνο ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://postgrad.cict.uoc.gr.

Οι υποψήφιοι/-ες θα πρέπει, από την επιλογή «συνδεθείτε», να δημιουργήσουν λογαριασμό χρήστη συμπληρώνοντας τα πεδία για την εγγραφή νέου χρήστη ή αν έχουν ήδη εγγραφεί, να εισαχθούν με τα στοιχεία τους και να επιλέξουν «Προγράμματα Μεταπτυχιακών σπουδών».

Στη συνέχεια να ενεργοποιήσουν από την ενότητα Φιλοσοφική Σχολή / Τμήμα Φιλολογίας / Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Βυζαντινή και Νεοελληνική Φιλολογία» την επιλογή «Αίτηση Υποψηφιότητας» ή «Η αίτησή μου», να συμπληρώσουν τα σχετικά πεδία, να αναρτήσουν (upload) όλα τα δικαιολογητικά στην ενότητα «Επισυναπτόμενα Δικαιολογητικά» και να την υποβάλουν οριστικά πριν από τη λήξη της προθεσμίας

Η φοίτηση είναι δωρεάν, αρχίζει το Φεβρουάριο του 2023, έχει ελάχιστη διάρκεια 4 εξάμηνα ενώ προβλέπονται, ως δυνατότητα, η μερική φοίτηση και η αναστολή φοίτησης.

Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Τετάρτη 9 Νοεμβρίου έως και την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 2831077306 ή στείλτε μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram