Δωρεάν μεταπτυχιακό στη Φυσικοχημεία

Δικαιολογητικά, προθεσμία και στοιχεία επικοινωνίας
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Χημείας, του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, οργανώνει δωρεάν πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών στη Φυσικοχημεία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν ηλεκτρονικά στη Γραμματεία του Τμήματος Χημείας μέσω του https://eprotocol.uoa.gr/  τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

 • Αίτηση συμμετοχής
 • Βιογραφικό σημείωμα
 • Αντίγραφο πτυχίου ή βεβαίωση περάτωσης σπουδών
 • Πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας
 • Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές
 • Αποδεικτικά επαγγελματικής ή ερευνητικής δραστηριότητας
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο συστατικές επιστολές (Σε περίπτωση που δεν συμπεριληφθούν στην αίτηση υποψηφιότητας θα αποσταλούν στο [email protected])
 • Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής τουλάχιστον επιπέδου Β2
 • Πιστοποιητικό γνώσεως της ελληνικής γλώσσας για αλλοδαπούς οι οποίοι δεν έχουν ελληνικό πτυχίο σπουδών
 • Βεβαίωση αντιστοιχίας και ισοτιμίας από το ΔΟΑΤΑΠ σύμφωνα με το αρ. 34, παρ. 7  του Ν. 4485/17 για όσους προέρχονται από Πανεπιστήμια της αλλοδαπής

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών είναι πλήρους φοίτησης με διάρκεια 24 μήνες και δεν υπάρχουν δίδακτρα (είναι δωρεάν).

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 16 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε σε  2107274386 και 2107274098.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram