Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας

Ευρυτανίας
Προσλήψεις στην Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας
Με συμβάσεις διάρκειας οκτώ μηνών
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, θέσεις εργασίας δημοσίου, προκηρύξεις 2019, συμβάσεις
Για την πλήρωση της θέσης είναι απαραίτητη η κατοχή ισχύουσα άδεια οδήγησης αυτοκινήτου ερασιτεχνική ή επαγγελµατική
Μαρία Πέππα
09/04/2019 | 11:07

Στην πρόσληψη ενός υπαλλήλου προχωρά η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας.

Θα προσληφθεί απόφοιτος Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο νέος υπάλληλος θα υπογράψεις οκτάμηνη σύμβαση απασχόλησης.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της θέσης.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων Έργου ( GRADER) [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή (συγκεκριμένης ομάδας - τάξης)
 • Άδεια οδήγησης (επαγγελματική ή ερασιτεχνική)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα αδειών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας, Γεωργίου Καραϊσκάκη 1, Τ.Κ. 36 100 Καρπενήσι, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, Τµήµα ∆ιοίκησης-Προσωπικού και Μισθοδοσίας (υπόψη κ. Αλεξάνδρας Γαΐλα). Επικοινωνία: 2237 350 718