6 νέες συμβάσεις στην Κέρκυρα

Κέρκυρας
6 νέες συμβάσεις στην Κέρκυρα
Προσλαμβάνοντα πτυχιούχοι ΑΕΙ
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
02/10/2018 | 12:26

Διαδικασία πρόσληψης έξι υπαλλήλων εκκινεί η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κέρκυρας.

Οι συμβάσεις αφορούν υπαλλήλους, κατηγορίας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι νέες θέσεις εγκρίθηκαν με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα, σύμφωνα με την οποία προβλέπονται συμβάσεις διάρκειας ενός έτους.

Πλέον, αναμένεται η έκδοση σχετικής προκήρυξης και η ανακοίνωση ημερομηνίας υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών.

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Διαβάστε την εγκριτική απόφαση πατώντας στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη».

Αναμένεται
Αναμένεται

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Τοπογράφων μηχανικών

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50
2 παιδιά : €70
3 παιδιά : €120

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΠΕ Πληροφορικής

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΑΕΙ
 • Γνώση ξένης γλώσσας
 • Τυχόν μεταπτυχιακά (έξτρα μόρια)
 • Εμπειρία
Δικαιολογητικά 
 • Ηλεκτρονική αίτηση
 • Εκτυπωμένη μορφή ηλεκτρονικής αίτησης
 • Παράβολο €3
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας
Πρώτος μισθός 

€1.092

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Τμήμα Μελετών & Επίβλεψης και Υποστήριξης Έργων 1
Γραφείο Πληροφορικής και Μηχανογράφησης 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Θεοτόκη, Τ.Κ. 491 00 Κέρκυρα. Επικοινωνία: 2661 042 362