5 προσλήψεις στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε.

Μαγνησίας
5 προσλήψεις στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου Α.Ε.
Θέσεις για απόφοιτους ΤΕ, ΔΕ
ΑΣΕΠ, προσλήψεις 2019, προκηρύξεις 2019, θέσεις εργασίας
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να πληρούν τα τυπικά προσόντα πρόσληψης
Μαρία Πέππα
12/03/2019 | 13:28

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων πραγματοποιεί ο Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε.

Προσφέρονται θέσεις για απόφοιτους ΤΕ και ΔΕ.

Οι προσλήψεις, όπως αναγράφεται και στην σχετική εγκριτική απόφαση, θα γίνουν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων.

Στην εφαρμογή «Ολόκληρη η προκήρυξη» βρείτε την σχετική ανακοίνωση.

Αναμένεται
Αναμένεται

1

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΤΕ Ναυτικών

Προσόντα 
 • Πτυχίο ΤΕΙ ή ΑΕΝ 
 • Δίπλωμα Πλοιάρχου Γ΄ τάξης
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Καλή γνώση αγγλικών 
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Πιστοποιητικό επαγγελματικής άδειας
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€1.037

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

4

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή (συγκεκριμένης ομάδας - τάξης)
 • Άδεια οδήγησης (επαγγελματική ή ερασιτεχνική)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα αδειών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
ΔΕ Τεχνικών (χειριστές ηλεκτροκίνητων γερανών) 3
ΔΕ Τεχνικών (χειριστής μηχανοκίνητων γερανών & λοιπών μηχ/των) 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Οργανισμός Λιμένος Βόλου Α.Ε. Κεντρικός Προβλήτας Λιμένος Βόλου, Τ.Κ. 382 21 Βόλος. Επικοινωνία: 2421 031 115