4 προσλήψεις στην Κω

Δωδεκανήσου
4 προσλήψεις στην Κω
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
ΑΣΕΠ, προκηρύξεις 2018, προσλήψεις 2018, θέσεις εργασίας
Για τις ειδικότητες απαιτείται η κατοχή Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ)
Μαρία Πέππα
07/12/2018 | 09:19

Στην πρόσληψη πέντε υπαλλήλων, μέσω ΑΣΕΠ, προχωρά ο δήμος Κω

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνες συμβάσεις..

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών.

Δείτε ακόμη: 2 νέες προσλήψεις στην Κω

Δείτε αναλυτικά προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα της ειδικότητας.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.

Αναμένεται
Αναμένεται

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Οδηγών Απορριματοφόρων

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ ή Σχολών Μαθητείας ΟΑΕΔ αντίστοιχης ειδικότητας 
 • Άδεια Γ΄κατηγορίας 
 • Πιστοποιητικό ΠΕΙ 
 • Ηλικία 18 - 65 
 • Χρόνος ανεργίας 
 • Εμπειρία 
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται) 
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων 
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας 
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού. 
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών 
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας 
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ. 
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης 
 • Βεβαίωση εμπειρίας 
Πρώτος μισθός 

€858 

Επίδομα ανηλίκων τέκνων 

1 παιδί : €50 

2 παιδιά : €70 

3 παιδιά : €120 

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΔΕ Χειριστών μηχανημάτων έργου [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Δίπλωμα ΙΕΚ ή ΤΕΕ
 • Άδεια µηχανοδηγού-χειριστή (συγκεκριμένης ομάδας - τάξης)
 • Άδεια οδήγησης (επαγγελματική ή ερασιτεχνική)
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Αντίγραφα αδειών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€858

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Κατανομή Θέσεων 
Πολυμηνάνημα (Ομάδας Β΄ 4ης ειδικότητας 1
Φορτωτής (Ομάδας Α΄ 1ης ειδικότητας 1

 

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ακτή Κουντουριώτη 7, Τ.Κ. 85 300 Κως, Γραφεία (υπόψη κ. Χατζηγιακουμή Καλλιόπης ή κ. Ντακούμη Βασιλείου). Επικοινωνία: 2242 360 481