3 εργάτες στην Λέσβο

Λέσβου
3 εργάτες στην Λέσβο
Οι αιτήσεις υποβάλλονται έως τις 20 Απριλίου
Οι συμβάεις θα είναι ολιγόμηνες
Μαρία Πέππα
16/04/2018 | 16:28

Τρεις εργάτες προσλαμβάνονται από την Αναπτυξιακή Μονομετοχική ∆ημοτική Ανώνυμη Εταιρεία, στην Λέσβο.

Το προσωπικό μπορεί να υποβάλλει αιτήσεις μέχρι τις 20 Απριλίου, στην διεύθυνση της υπηρεσίας, είτε αυτοπροσώπως, είτε ταχυδρομικώς.

Η διάρκεια των συμβάσειων θα είναι ολιγόμηνη, συνολικά δύο μηνών.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες, πατώντας στο κουμπί «Ολόκληρη η προκήρυξη»

Λήγει
20/04/18

3

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ικτίνου 2, Τ.Κ. 81 132 Μυτιλήνη, Γραφεία (υπόψη κ. Ηλέκτρα Κανάρου). Επικοινωνία: 2251 043 502

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων: 420 μόρια (Δήμος Σκοπέλου, προκ. με αριθμό πρωτοκόλλου 5.296)