20 συμβάσεις στο Μουζάκι

Καρδίτσας
20 συμβάσεις στο Μουζάκι
Προσλαμβάνεται εργατικό προσωπικό
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 17 Απριλίου
Μαρία Πέππα
12/04/2018 | 10:16

Με προσλήψεις 20 εργατών, κινείται ο δήμος Μουζακίου, στην Καρδίτσα.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί μέχρι πέντε ημερομίσθια το μήνα, ανά άτομο.

Για τις θέσεις δεν απαιτούνται τα τυπικά προσόντα πρόσληψης.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου, μέχρι τις 17 Απριλίου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολγητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Λήγει
17/04/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

∆ηµαρχείο, Καραισκάκη 1, ΤΚ 430 60 Μουζάκι, Τµήµα Προσωπικού (υπόψη κ. Τσιρογιάννη Θ.). Επικοινωνία: 2445 350 119

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών: 1.530 μόρια (Δήμος Θεσσαλονίκης, ΣΟΧ6/2016)