20 εργάτες στον νομό Λακωνίας

Λακωνίας
20 εργάτες στον νομό Λακωνίας
Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 14 Μαρτίου
Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών
Μαρία Πέππα
07/03/2018 | 12:06

Διαδικασία πρόσληψης 20 εργατών γενικών καθηκόντων, πραγματοποιεί ο δήμος Σπάρτης. 

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων, σύμφωνα με την προκήρυξη ολοκληρώνεται στις 14 Μαρτίου. 

Οι αιτήσεις αποστέλλονται στην διεύθυνση του δήμου, αυτοπροσώπως ή με άλλο εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. 

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα  

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter 

Λήγει
14/03/18

20

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Ευαγγελίστριας 58-87, Τ.Κ. 23 100, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού (υπόψη κ. Ν. Πλαγάκη). Επικοινωνία: 2731 02 22 26 (εσωτ. 116)

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών γενικών καθηκόντων:420 μόρια (Δήμος Σκοπέλου, προκ. με αριθμό πρωτ. 5.296)