2 νέες θέσεις στον δήμο Βόλβης

Θεσσαλονίκης
2 νέες θέσεις στον δήμο Βόλβης
Η προθεσμία για τις αιτήσεις ολοκληρώνεται στις 15 Οκτωβρίου
Το νέο προσωπικό θα ενισχύσει δομές της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης
Μαρία Πέππα
09/10/2018 | 11:43

Στην πρόσληψη δύο υπαλλήλων κινείται η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του δήμου Βόλβης.

Στον διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι 18-65 ετών, χωρία τα τυπικά προσόντα πρόσληψης ΑΣΕΠ.

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν ολιγόμηνες συμβάσεις απασχόλησης.

Δείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter.

Λήγει
15/10/18

2

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Παραλία Πεζόδρομος, Τ.Κ. 57 02 Ασπροβάλτας 1. Επικοινωνία: 2397 022 285