12 καθαρίστριες στην Κρήτη

Ηρακλείου
12 καθαρίστριες στην Κρήτη
Θα υπογραφούν οκτάμηνες συμβάσεις
Καθαρίστριες
Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών
Μαρία Πέππα
17/04/2018 | 10:15

Διαδικασία πρόσληψης 12 καθαριστριών, εκκινεί ο δήμος Χερσονήσου, στην Κρήτη.

Το ΑΣΕΠ ενέκρινε την σχετική προκήρυξη, η οποία αναμένεται να δημοσιοποιηθεί τις προσεχείς μέρες.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι οκτάμηνη και στον διαγωνισμό μπορούν να συμμετάσχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών.

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του δήμου.

Σημειώστε για την ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

«Συμπληρώστε την αίτηση», πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή

Αναμένεται
Αναμένεται

12

Θέσεις Δημοσίου Προκήρυξης 

ΥΕ Καθαριστριών [Εποχικό Προσωπικό]

Προσόντα 
 • Απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημοτικού για όσους αποφοίτησαν έως το 1980
 • Ηλικία 18 - 65
 • Χρόνος ανεργίας
 • Εμπειρία
 • Αριθμός ανηλίκων τέκνων
 • Εντοπιότητα (όπου προβλέπεται)
Δικαιολογητικά 
 • Φωτοτυπία ταυτότητας
 • Υπεύθυνες δηλώσεις ότι δεν υπάρχει κώλυμα διορισμού.
 • Αντίγραφο τίτλου σπουδών
 • Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας
 • Βεβαίωση ΟΑΕΔ.
 • Πιστοποιητικό οικογ. κατάστασης
 • Βεβαίωση εμπειρίας
 • Πιστοποιητικό ΚΕΠΑ (ΑμεΑ)
Πρώτος μισθός 

€730

Επίδομα ανηλίκων τέκνων

1 παιδί : €50

2 παιδιά : €70

3 παιδιά : €120

Διεύθυνση Κατάθεσης:

Πρώην Αμερικανική Βάση, Γούρνες Πεδιάδος, T.K 71 500 Ηράκλειο. Επικοινωνία: 2813404663

Πιθανή Βάση Μορίων:

ΥΕ Εργατών καθαριότητας: 450 μόρια (Δήμος Πόρου, ΣΟΧ1/2017)