Χρόνοι έκδοσης

Πιστοποιητικά
19/07/2017 | 12:15
Χρόνοι έκδοσης
Ποιους αφορά Πιστοποιητικό Φορέας έκδοση Χρόνος έκδοσης Επικοινωνία
Υποψήφιοι διαγωνισμών

Ηλεκτρονικό παράβολο

Γ.Γ. Πληροφοριακών

Συστημάτων

Αμέσως

gsis.gr

Ξένοι

Υπήκοοι

Βεβαίωση

Ελληνομάθειας

Υπουργείο

Παιδείας

-

210 3443384
231 3331540

Πτυχιούχοι
Εξωτερικού

Αναγνώριση
τίτλου σπουδών

ΔΟΑΤΑΠ

-

210 5281000

Απόφοιτοι
ΙΕΚ

Πιστοποίηση
διπλώματος

ΟΕΕΚ

αυθημερόν-
έως 3 μέρες

210 3278046

Γεωτεχνικοί

Επαγγελματική
Άδεια

ΓΕΩΤΕΕ

1 μήνας
με έγκριση Δ.Σ.

210 36181 18

Φοροτεχνικοί
Α΄-Β΄ τάξης

Επαγγελματική
ταυτότητα

Οικον. Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΟΕΕ)

15 μέρες έως
1,5 μήνα

213 2141800

Οδηγοί
με άδεια (
C, D)

Πιστοποιητικό
Ικανότητας (ΠΕΙ)

Υπ. Υποδομών
Μεταφορών

ανά εξεταστική
περίοδο

210 6508751

Νοσηλευτές

Ταυτότητα ΕΝΕ

Ένωση Νοσηλευτών

Ελλάδος

Αμέσως

210 3648044

Μαίες

Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Περιφέρειες

5-7 μέρες

ανά Περιφέρεια

Μαίες

Ταυτότητα
ΣΕΜΜΑ

Σύλλογος Επιστημόνων
Μαιών Μαιευτήρων Αθήνας

Αμέσως

210 6429675

Υποψήφιοι
Διαγωνισμών

Εμπειρία
Stage

ΟΑΕΔ Stage
Λεωφ. Τατοΐου 125

1-2 μέρες

210 6252457

Πολύτεκνοι
και τέκνα

Πιστοποιητικό
οικογ. κατάστασης

ΚΕΠ

Αυθημερόν

kep.gov.gr

Υποψήφιοι

Διαγωνισμών

Βεβαίωση
εμπειρίας

ΙΚΑ

1 έως 20 μέρες

Υποκαταστήματα
ΙΚΑ

Πολύτεκνοι

και τέκνα

Πιστοποιητικό

ΑΣΠΕ

Συνομοσπονδία
Πολυτέκνων (ΑΣΠΕ)

Αυθημερόν-
3 μέρες

210 3232513

Υποψήφιοι
Διαγωνισμών

Βεβαίωση
μόνιμης κατοικίας

ΚΕΠ

Αυθημερόν

kep.gov.gr

Τρίτεκνοι

Βεβαίωση
οικογ. κατάστασης

ΚΕΠ

Αυθημερόν

kep.gov.gr

Άτομα με
Αναπηρία

ΚΕΠΑ

Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας

2 μήνες

κατά τόπους

Υποψήφιοι
διαγωνισμών

αντίγραφο
τίτλου σπουδών

ΚΕΠ

Αυθημερόν

kep.gov.gr

Τυφλοί
τηλεφωνητές

ΚΕΠΑ

Κέντρα Πιστοποίησης
Αναπηρίας

2 μήνες κατά τόπους

Νομικοί

Πιστοποιητικό
Δικηγ. Συλλόγου

Δικηγορικοί
Σύλλογοι

Αυθημερόν

κατά τόπους

Νομικοί

Βεβαίωση
Ταμείου

Ταμείο
Νομικών

Αυθημερόν

210 5296100

Νοσηλευτές

Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Περιφέρειες
Διεύθυνση Υγείας

έως 1 μήνα

κατά τόπους

Ψυχολόγοι

Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Περιφέρειες
Διεύθυνση Υγείας

έως 1 μήνα

κατά τόπους

Ηλεκτρολόγοι
1
ης (Α ειδικ.)

Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Περιφέρειες

έως 3 μήνες

κατά τόπους

Γιατροί

Άδεια άσκησης
επαγγέλματος

Περιφέρειες
Διεύθυνση Υγείας

έως 1 μήνα

κατά τόπους

Υποψήφιοι
Διαγωνισμών

Ποινικό
μητρώο

ΚΕΠ

έως 6 μέρες

kep.gov.gr

Λογιστές Άδειας άσκησης
Επαγγέλματος
Οικον. Επιμελητήριο
Ελλάδος (ΟΕΕ)
15 μέρες

213 2141800

Υποψήφιοι
Διαγωνισμών

Πιστοποιητικό
Στρατού τύπου Α΄

ΚΕΠ

έως 5 μέρες

kep.gov.gr

Χειριστές
Μηχανημάτων

Άδεια χειριστή

Περιφέρειες

έως 3 μήνες

κατά τόπους