ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στον δήμο Αμοργού

Προσόντα, δικαιολογητικά
Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους Φιλολογικών Σπουδών (Ελληνικής Φιλολογίας) μέσω ΑΣΕΠ στον Δήμο Αμοργού.

Θέσεις εργασίας για πτυχιούχους Φιλολογικών Σπουδών (Ελληνικής Φιλολογίας) μέσω ΑΣΕΠ στον Δήμο Αμοργού.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει εξάμηνη σύμβαση εργασίας.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Απαιτούμενα προσόντα

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα ανά κωδικό θέσης και ειδικότητα:

Κωδικός θέσης 101 - ΠΕ Φιλολογικών Σπουδών

  • Πτυχίο ή δίπλωμα Αρχαιολογίας ή Ελληνικής Φιλολογίας ή Ιστορίας ή Ιστορίας και Αρχαιολογίας ή Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών ή Ιστορίας και Εθνολογίας ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας − Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (με κατεύθυνση Ιστορίας ή Αρχαιολογίας) ή Ιστορίας − Αρχαιολογίας – Λαογραφίας ή Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (με κατεύθυνση Ιστορίας) ή Μεσογειακών Σπουδών (με κατεύθυνση Αρχαιολογίας – Αρχαιομετρίας ή Αρχαιολογίας) ή Φιλολογίας ή Φιλοσοφίας ή Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής ή Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας ή Φιλοσοφικού Τμήματος ή Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών ή Παιδαγωγικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
  • Γνώση Χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (i) επεξεργασίας κειμένων, (ii) υπολογιστικών φύλλων και (iii) υπηρεσιών διαδικτύου
  • Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας

ΑΣΕΠ: Θέσεις εργασίας στον δήμο Αμοργού - Ποια εκπαιδευτική βαθμίδα αφορούν

Οι θέσεις εργασίας αφορούν κυρίως πτυχιούχοι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 1 ΠΕ/ΤΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Δήμος Αμοργού, Χώρα Αμοργού, Τ.Κ 84008, απευθύνοντάς την στο Γραφείο Προσωπικού του Δήμου Αμοργού, υπόψη κου Πορτοκάλη Δημητρίου (τηλ.
επικοινωνίας: 2285360-229).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η αίτηση συμμετοχής επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης και η ευθύνη της ορθής συμπλήρωσής της είναι αποκλειστικά του υποψηφίου.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 03/04/2023

ΠΕ Φιλολόγων
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram