ΑΣΕΠ: Συντηρητές και διοικητικοί στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών

Προσόντα, κριτήρια
Το νέο προσωπικό θα απασχολείται έως τα τέλη Νοεμβρίου

Κενές θέσεις στην ΕΦΑ Πόλης Αθηνών μέσω ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας με ισχύ από την ημέρα υπογραφής της έως τις 30-11, χωρίς τη δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης.

Ειδικότητες

Ζητούνται πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης, των εξής ειδικοτήτων:

  • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
  • ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού

Απαιτούμενα προσόντα

Δείτε τα προσόντα που πρέπει να πληρούν οι ενδιαφερόμενοι για την πρόσληψη

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση στο λίθο.
- Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής,
αναγνωρισμένο από τον εκάστοτε αρμόδιο φορέα (πχ ΔΟΑΤΑΠ, ΔΙΚΑΤΣΑ κ.τ.λ.)
- Καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας
- Βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία
- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων,
γ)υπηρεσιών διαδικτύου.
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη
φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)

ΤΕ Διοικητικού – Οικονομικού με εμπειρία στην διοικητική και οικονομική διαχείριση έργων
χρηματοδοτούμενων από προγράμματα της Ε.Ε. ή αρχαιολογικών έργων.
- Πτυχίο ή δίπλωμα Τμήματος οικονομικής κατεύθυνσης ΤΕΙ της ημεδαπής, περιλαμβανομένων και των πτυχίων
Π.Σ.Ε. ή το ομώνυμο ή αντίστοιχης ειδικότητας πτυχίο ή δίπλωμα ισότιμων τίτλων σχολών της ημεδαπής ή
αλλοδαπής αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ
- Αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: α)επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων,
γ)υπηρεσιών διαδικτύου
- Αποδεδειγμένη Εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της προκηρυσσόμενης θέσης και τη
φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)

Βαθμολόγηση Κριτηρίων

Για τις ανάγκες διεξαγωγής της διαγωνιστικής διαδικασίας της παρούσας προκήρυξης για την πρόσληψη
εξειδικευμένου προσωπικού, με σειρά προτεραιότητας, για την εκτέλεση αρχαιολογικών έργων, ακολουθείται η
κατωτέρω βαθμολόγηση:
Για την κατηγορία ΤΕ:
1. Ο βασικός τίτλος σπουδών, που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη, βαθμολογείται ως εξής: οι μονάδες
του βασικού τίτλου σπουδών, υπολογιζόμενες σε δεκάβαθμη κλίμακα με δύο δεκαδικά ψηφία,
πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό εξήντα (60).
2. Διδακτορικό δίπλωμα στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
τετρακόσιες (400) μονάδες.
3. Διδακτορικό δίπλωμα σε άλλο γνωστικό αντικείμενο:
διακόσιες (200) μονάδες.
4. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης στο γνωστικό αντικείμενο της θέσης:
εκατόν ογδόντα (180) μονάδες.
5. Ενιαίος και αδιάσπαστος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (intergrated master): ενενήντα (90)
μονάδες.
6. Μεταπτυχιακός τίτλος ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης σε άλλο γνωστικό αντικείμενο: ενενήντα (90) μονάδες.
7. Η γνώση ξένης γλώσσας βαθμολογείται ως εξής:
α) για άριστη γνώση: ενενήντα (90) μονάδες,
β) για πολύ καλή γνώση: εξήντα (60) μονάδες,
γ) για καλή γνώση: σαράντα (40) μονάδες.
Βαθμολογείται αθροιστικά η γνώση έως και τριών (3) ξένων γλωσσών.
Η γνώση ξένης γλώσσας μοριοδοτείται είτε αποτελεί τυπικό προσόν είτε όχι.
8. Ο δεύτερος τίτλος σπουδών σε αντικείμενο συναφές με το γνωστικό αντικείμενο της θέσης της κατηγορίας ΤΕ
και της αυτής εκπαιδευτικής βαθμίδας με τον τίτλο σπουδών που απαιτείται σύμφωνα με την προκήρυξη
βαθμολογείται ως εξής: εκατό (100) μονάδες
9. Η συναφής εμπειρία με την προκηρυσσόμενη θέση βαθμολογείται με επτά (7) μονάδες ανά μήνα και για
συνολική εμπειρία μέχρι 84 μήνες.

Μέχρι πότε οι αιτήσεις

Η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών θα πραγματοποιείται από την Τετάρτη 15 έως την Παρασκευή 24 Μαρτίου.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

 

Αναμένεται

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
5
ΤΕ Διοικητικού-Οικονομικού [Εποχικό Προσωπικό]
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram