ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Προσόντα, δικαιολογητικά
Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου (30-6-2023) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του υποέργου.

Προσλήψεις για φύλακες στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης μέσω ΑΣΕΠ.

Η σύμβαση εργασίας ισχύει από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του υποέργου (30-6-2023) με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του υποέργου.

Οι υποψήφιοι/ες πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το εξηκοστό έβδομο (67ο) έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Απαιτούμενα προσόντα

Σημειώστε τα απαιτούμενα προσόντα για τις προσλήψεις:

Κωδικός θέσης 100 - ΥΕ Φύλακες

Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος Γυμνασίου Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή πτυχίο κατώτερης Τεχνικής Σχολής Μαθητείας ΟΑΕΔ Β.Δ. 3/1952, Ν.Δ. 212/1969, Ν. 4504/1966, ή άλλος ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης - Υποβολή αιτήσεων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό, ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ και να την υποβάλουν μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ (Ε.Κ.Κ.Α.), Βασιλίσσης Σοφίας και Ζαχάρωφ 135, Αθήνα - Τ.Κ. 11521, απευθύνοντάς την στο Τμήμα Προσωπικού, υπόψη Γραμματείας. Πληροφορίες θα δίδονται από το Τμήμα Προσωπικού κα Αγγελοπούλου Κων/να (τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2039724) και κα Παπανδρέου Βασιλική (τηλέφωνο επικοινωνίας 213 2039725).

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 10/04/2023

ΥΕ Φυλάκων
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram