ΑΣΕΠ: Προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας

Προθεσμία - Ολόκληρη η προκήρυξη
Ζητούνται συντηρητές αρχαιοτήτων και έργων τέχνης για την περιοχή Αμπελάκια

Νέες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στην ΕΦΑ Λάρισας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση με ισχύ από την υπογραφή της και για έξι μήνες, με δυνατότητας παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του υποέργου.

Ποιες ειδικότητες ζητούνται

Ζητούνται πτυχιούχοι βαθμίδας ΤΕ, ειδικότητας συντηρητών αρχαιοτήτων και έργων τέχνης.

Δείτε τα απαιτούμενα προσόντα για την πρόσληψη

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης με εξειδίκευση σε συντήρηση
τοιχογραφιών, ξυλόγλυπτων: Πτυχίο ΤΕΙ Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης της ημεδαπής ή ισότιμο και
αντίστοιχο της αλλοδαπής, καλή γνώση Αγγλικής ή Γαλλικής ή Γερμανικής ή Ιταλικής γλώσσας, βεβαίωση ομάδας ή αναλυτική βαθμολογία, αποδεδειγμένη γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα α)επεξεργασίας κειμένων, β)υπολογιστικών φύλλων, γ)υπηρεσιών διαδικτύου, αποδεδειγμένη εμπειρία (τουλάχιστον εξάμηνη) συναφή με το αντικείμενο της
προκηρυσσόμενης θέσης και τη φύση του υποέργου (αφορά το 50% των προκηρυσσόμενων θέσεων)

Πως βαθμολογείται η εμπειρία

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τις κατηγορίες ΤΕ νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα συναφή με το αντικείμενο της προς πλήρωση θέσης. Για όλες τις κατηγορίες η εμπειρία θα μοριοδοτείται μετά τη λήψη του σχετικού τίτλου σπουδών.

Μέχρι πότε η υποβολή αιτήσεων και πως θα πραγματοποιείται

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση και να την υποβάλουν με τα συνημμένα δικαιολογητικά, είτε με ηλεκτρονικό τρόπο, μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση [email protected], είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: Εφορεία Αρχαιοτήτων Λάρισας, Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, Τ.Κ.41500, Mεζούρλο-Λάρισα, απευθύνοντάς την υπόψιν κ. Δηλημίτη και κ. Γαρόφλου (τηλ. επικοινωνίας: 2413508282, 2413508207), εντός προθεσμίας δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών που αρχίζει από την επομένη της καταχώρισης στο διαδικτυακό κόμβο (ιστοσελίδα) της εφαρμογής ΔΙΑΥΓΕΙΑ (http://diavgeia.gov.gr) και του ΥΠ.ΠΟ.Α. (http://www.culture.gr) και της ανάρτησης της ανακοίνωσης στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας (από 15/03/2023 έως 24/03/2023).

Δείτε εδώ όλες τις προκηρύξεις με ή χωρίς ΑΣΕΠ

Σημαντικό: Κάντε εγγραφή στον «Διορισμό ΤΩΡΑ», για να έχετε όλες τις προκηρύξεις που αφορούν την ειδικότητα και την περιοχή σας. Επιπλέον: αποκλειστικές προκηρύξεις, πληροφορίες και tips για τις προσλήψεις στο Δημόσιο. Εγγραφή ΕΔΩ

Ημερομηνία Λήξης: 24/03/2023

ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης
1
Ολόκληρη η προκήρυξη
crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram