ΑΣΕΠ: Ενστάσεις στη ΔΥΠΑ για 115 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς ΟΑΕΔ

Εκδόθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα
Ξεκίνησε η υποβολή ενστάσεων για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της ΔΥΠΑ που αφορούν στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 115 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του σχολικού έτους 2022-2023

Ξεκίνησε η υποβολή ενστάσεων για τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της ΔΥΠΑ που αφορούν στην προκήρυξη του ΑΣΕΠ για 115 προσλήψεις στους βρεφονηπιακούς σταθμούς του σχολικού έτους 2022-2023.

Για όσους υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α του σχολικού έτους 2022-2023, σύμφωνα με τη ΣΟΧ2/2022, οι ενστάσεις ολοκληρώνονται την Πέμπτη 18 Αυγούστου.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο-επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δείτε εδώ τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ2-2022

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram