ΑΣΕΠ: Μπαράζ προσλήψεων σε όλη τη χώρα με το πρόγραμμα ΠΑγΟ

Κριτήρια επιλογής - Ολόκληροι οι διαγωνισμοί
Συνεχίζεται το μπαράζ έκδοσης νέων προκηρύξεων για προσλήψεις ΑΣΕΠ σε δήμους και περιφέρειες με τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2022-2023.

Συνεχίζεται το μπαράζ έκδοσης νέων προκηρύξεων για προσλήψεις ΑΣΕΠ σε δήμους και περιφέρειες με τα Προγράμματα Άθλησης για Όλους (ΠΑγΟ) περιόδου 2022-2023.

Ο σχεδιασμός του υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού προβλέπει την πρόσληψη συνολικά 812 αποφοίτων Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης. Τονίζεται ότι οι δήμοι δημοσιεύουν σταδιακά τις προκηρύξεις τους μέχρι να ολοκληρωθεί ο νέος κύκλος προσλήψεων.

Προβλέπεται η πρόσληψη προσωπικού μίας ειδικότητας: Πτυχιούχοι Φυσικής Αγωγής (ΠΕ). Οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν πτυχίο του Τμημ. Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού της ημεδαπής ή αναγνωρισμένης ανώτατης σχολής της αλλοδαπής.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υποβολή αιτήσεων για τις εξής προκηρύξεις:

Σημειώνεται ότι σταδιακά όλοι οι δήμοι που συμμετέχουν στο πρόγραμμα θα εκδίδουν τις δικές τους προκηρύξεις.

Αίτηση και μόρια

Οι ενδιαφερόμενοι ΠΦΑ που επιθυμούν να απασχοληθούν στα ΠΑγΟ, υποβάλλουν αίτηση στο φορέα υλοποίησης.

Η αίτηση θα πρέπει να συνοδεύεται από:

 • 1 βιογραφικό σημείωμα που να αναφέρεται στην προϋπηρεσία στα προγράμματα, στην επιμόρφωση μέσω σεμιναρίων, στην απόκτηση άλλου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου ή ειδικότητας κ.λπ
 • Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην αίτηση και στο βιογραφικό σημείωμα είναι αληθή
 • Φωτοτυπία πτυχίου Φυσικής Αγωγής, ειδικότητας, μεταπτυχιακού τίτλου ή διδακτορικού διπλώματος ή ισότιμου τίτλου σπουδών της αλλοδαπής αναγνωρισμένου στην Ελλάδα
 • Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας
 • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 • Βεβαίωση του ΟΑΕΔ ότι είναι άνεργος
 • Έγγραφα που αποδεικνύουν προϋπηρεσία, όπως: Βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία του κυρίου φορέα ασφαλιστικής κάλυψης (μισθολογικές καταστάσεις ΙΚΑ ή άλλων ασφαλιστικών ταμείων) ή βεβαιώσεις ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία φορολογικού χαρακτήρα (αποδείξεις παροχής υπηρεσιών, κ.λπ.) ή πιστοποιητικά προϋπηρεσίας θεωρημένα από την Επιθεώρηση Εργασίας και δικαιολογητικά που να αποδεικνύουν όσα αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα και τα οποία αποτελούν κριτήριο επιλογής
 • Κατά περίπτωση όπου απαιτούνται ή υφίστανται: (1) Έγγραφα που αποδεικνύουν την ιδιότητα του πολυτέκνου ή του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (2) Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος Προπονητή αθλήματος(ων) (όπου κρίνεται εκ του εξειδικευμένου προγράμματος και της προκήρυξης αναγκαία προϋπόθεση)

Κριτήρια Επιλογής - Καθορισμός της σειράς κατάταξης των υποψηφίων

Βασικό κριτήριο επιλογής των υποψηφίων είναι η ανεργία. Η ανεργία αποδεικνύεται με σχετική βεβαίωση από το αρμόδιο γραφείο του ΟΑΕΔ. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει ικανός αριθμός υποψηφίων που να πληροί την παραπάνω προϋπόθεση (ανεργία), προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση των ΠΑγΟ, ο φορέας δύναται να προσλάβει ΠΦΑ οι οποίοι δεν είναι άνεργοι.

Μοριοδότηση

 1. Βασικό Πτυχίο: Οι μονάδες του βαθμού του τίτλου σπουδών με δύο δεκαδικά ψηφία πολλαπλασιάζονται με τον αριθμό 0,1. Εάν το πτυχίο αποκτήθηκε στην αλλοδαπή, απαιτείται αντίγραφο της πράξεως του ΔΙΚΑΤΣΑ ή του πιστοποιητικού αναγνώρισης του ΔΟΑΤΑΠ, για τη βαθμολογική αντιστοιχία
 2. Μεταπτυχιακοί Τίτλοι Διδακτορικό: 2 μονάδες
 3. Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών (Master): 1 μονάδα. Επισήμανση: γίνεται χρήση της προσφορότερης βαθμολογικά από τις δύο κατηγορίες μεταπτυχιακών τίτλων (εφόσον κατατεθούν και οι δύο) και ενός μόνο από την ίδια κατηγορία αυτών. Αποκλείεται η αθροιστική βαθμολόγηση τους.
 4. Εμπειρία: Ο υποψήφιος λαμβάνει μονάδες από την εμπειρία στα Προγράμματα Άθλησης για Όλους που αποκτήθηκε στη χρονική περίοδο των τελευταίων 96 μηνών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης από την πρόσφατη προς την παλαιότερη
 5. Πολυτεκνία: 2 μονάδες
 6. Ανήλικα τέκνα: 0,3 μονάδες για καθένα από τα 2 πρώτα ανήλικα τέκνα του και 0,5 μονάδες για το τρίτο ανήλικο τέκνο
 7. Μονογονεϊκή οικογένεια: 0,5 μονάδες για κάθε 1 τέκνο του

Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν οκτάμηνη σύμβαση εργασίας με τον αντίστοιχο φορέα-δήμο υλοποίησης του προγράμματος, στην οποία καθορίζεται η ωριαία αποζημίωση, βάσει της κείμενης νομοθεσίας.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram