ΑΣΕΠ: Αιτήσεις τώρα για 311 μόνιμες προσλήψεις δικαστικών υπαλλήλων

Αναλυτικές οδηγίες - Συμμετέχουν υποψήφιοι και με απολυτήριο Λυκείου

Ξεκινά από σήμερα Παρασκευή, 10 Μαρτίου, η υποβολή αιτήσεων στην πλατφόρμα της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔΙ) για την προκήρυξη του ΑΣΕΠ που αφορά την πρόσληψη 311 υπαλλήλων σε ΣτΕ, Δικαστήρια και Εισαγγελίες.

Η ΕΣΔΙ παρέχει αναλυτικές οδηγίες υποβολής αίτησης καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα έχει ενεργοποιηθεί από τις 9 το πρωί της Παρασκευής.

Υπενθυμίζεται ότι με τον διαγωνισμό επιλέγονται 311 μόνιμοι υπάλληλοι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την ειδικότητα Γραμματέων.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι υποψήφιοι:

 1. Αίτηση, (η οποία έχει τον χαρακτήρα υπεύθυνης δήλωσης) στην οποία δηλώνεται μία (1) μόνο κατηγορία στην οποία ο υποψήφιος επιθυμεί να συμμετάσχει, ήτοι κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) , κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) .Η αίτηση θα συμπληρωθεί ηλεκτρονικά μέσω του παρακάτω συνδέσμου (λειτουργία πλατφόρμας: Έναρξη 10.03.2023 και ώρα 9:00 Λήξη 29.03.2023 και ώρα 24:00)https://e-applications.esdi.gr:4430/EsdiClerks
 2. Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 3. Πρόσφατο πιστοποιητικό γέννησης ή πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, από τα οποία να προκύπτει η ακριβής ημερομηνία γέννησης και η ιθαγένεια του υποψηφίου. Διευκρινίζεται ότι ως
  ημέρα γέννησης (άρθρ. 4 του ν.4798/2021) θεωρείται η 1 η Ιανουαρίου του έτους γέννησης.
 4. Για τους άνδρες υποψηφίους πιστοποιητικό εκπλήρωσης ή απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις. Σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων κατά το χρόνο έναρξης
  του διαγωνισμού, αυτή πρέπει να συντρέχει μόνο κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή.
 5. Ποινικό Μητρώο Γενικής Χρήσης (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου γέννησης)
  Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης
  https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/poiniko-metroo/antigrapho-poinikou-metroou
 6. Πιστοποιητικό περί μη άσκησης ποινικής δίωξης για τα αδικήματα που προβλέπονται στο άρθρο 7 του ν.4798/2021 (Α΄68) (από την Εισαγγελία Πρωτοδικών του τόπου κατοικίας)
 7. Πιστοποιητικό περί μη θέσης σε δικαστική συμπαράσταση (από το Πρωτοδικείο του τόπου κατοικίας)
  Άλλως ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-dikaiosunes/dikaiosunes/pistopoietiko-peri-me-theses-se-dikastike-sumparastase-proen-dikastike-apagoreuse-e-antilepse
 8. Υπεύθυνη δήλωση, η οποία συμπληρώνεται και υπογράφεται.
  -.Εδώ κατεβάζετε την υπεύθυνη δήλωση κατ΄ άρθρο 8 Ν.1599/1986 περί μη απόλυσης από άλλη θέση του Δημοσίου ή ΟΤΑ άλλου νομικού προσώπου του ευρύτερου δημόσιου τομέα, για πειθαρχικούς λόγους κ.λπ.
 9. Πρόσφατο πιστοποιητικό σωματικής και ψυχικής υγείας (δύο πιστοποιητικά).  Τα πιστοποιητικά αυτά εκδίδονται: α) από παθολόγο ή γενικό ιατρό, είτε του δημοσίου είτε ιδιώτη, κατά τα ισχύοντα
  για τους πολιτικούς διοικητικούς υπαλλήλους (άρθρ. 7 παρ. 2 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26) και β) από ψυχίατρο, Διευθυντή ψυχιατρικής κλινικής κρατικού ή πανεπιστημιακού νοσοκομείου ή τον νόμιμο
  αναπληρωτή του (άρθρο 20 παρ.3 περ. β΄ του ν. 5001/2021 (Α΄ 227) .
 10.  Για την κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής του πανεπιστημιακού τομέα ανώτατης εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄232), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη (βλ. ΙΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ παρ.4). Εάν το πτυχίο προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική πράξη αναγνώρισης (από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.) οπότε, προσκομίζονται η παραπάνω πράξη, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
 11. Για την κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) Αντίγραφο πτυχίου ή διπλώματος τμήματος ή σχολής Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΤΕΙ) ή Κέντρου Ανωτέρας Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΚΑΤΕΕ), ή ισότιμο πτυχίο ή δίπλωμα της ημεδαπής ή αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄232), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη (βλ. ΙΙ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΤΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ παρ. 4). Εάν το πτυχίο προέρχεται από Τεχνολογικό Ίδρυμα της αλλοδαπής, απαιτείται η σχετική πράξη αναγνώρισης (από Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), οπότε, προσκομίζονται η παραπάνω πράξη, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
 12. Για την κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) Αντίγραφο απολυτηρίου ή πτυχίου σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή άλλου ισότιμου σχολείου ή ισότιμου τίτλου αντίστοιχης ειδικότητας εκπαιδευτικών δομών της αλλοδαπής, σύμφωνα με το άρθρ. 5 του ήδη ισχύοντος Π.Δ. 85/2022 (Α΄232).
 13. Αντίγραφο μεταπτυχιακού διπλώματος για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο μεταπτυχιακός τίτλος, προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του (από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), (βλ. προκήρυξη Ε. Βαθμολόγηση υποψηφίων), οπότε προσκομίζονται η σχετική πράξη αναγνώρισης, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή
  μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
 14. Αντίγραφο, διδακτορικού διπλώματος, για όσους διαθέτουν και επιθυμούν να καταθέσουν. Εάν ο διδακτορικός τίτλος,  προέρχεται από Πανεπιστήμιο της αλλοδαπής, απαιτείται η αναγνώρισή του (από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή Σ.Α.Ε.Π κ.λπ.), (βλ. προκήρυξη Ε. Βαθμολόγηση υποψηφίων), οπότε, προσκομίζονται η σχετική πράξη αναγνώρισης, ο αλλοδαπός τίτλος (σε απλή φωτοτυπία) και απλή μετάφραση του αλλοδαπού τίτλου.
 15. Πιστοποιητικό Πληροφορικής ή γνώσης χειρισμού Η/Υ (για τις θέσεις όλων των κατηγοριών – ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη (βλ. ΙΙΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ).
 16. Πιστοποιητικό γνώσης ξένης γλώσσας (για τις κατηγορίες ΠΕ και ΤΕ η πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας και για την κατηγορία ΔΕ η καλή γνώση της ξένης γλώσσας), όπως αναλυτικά αναφέρονται στην προκήρυξη (βλ. ΙΙΙ ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΤΥΠΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ).

Η προθεσμία υποβολής την αιτήσεων συμμετοχής στο διαγωνισμό μαζί με όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά είναι από την 10.03.2023 έως και τις 29.03.2023.

Μόνιμοι σε όλα τα δικαστήρια τώρα: Ξεκινήστε άμεσα προετοιμασία

Μία εξαιρετικά σπάνια προκήρυξη εξέδωσε το ΑΣΕΠ για την πρόσληψη 311 μονίμων γραμματέων στα δικαστήρια όλης της χώρας.

Οι προσλήψεις θα γίνουν με γραπτές εξετάσεις και αφορούν όλους τους πτυχιούχους πανεπιστημίων και ΤΕΙ καθώς και τους αποφοίτους όλων των τύπων Λυκείων.

Πρόκειται για διαγωνισμό που απαιτεί τα ελάχιστα τυπικά προσόντα για τη συμμετοχή:
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ
 • Πολύ καλή γνώση μιας ξένης γλώσσας για ΠΕ και ΤΕ, καλή για ΔΕ

Οι υποψήφιοι του διαγωνισμού θα επιλεγούν με γραπτές και προφορικές εξετάσεις στην ίδια ύλη.

Η ύλη περιλαμβάνει τρία μαθήματα:

 • Θέματα Γενικής Παιδείας
 • Οργάνωση & Λειτουργία Δικαστηρίων-Εισαγγελιών (Ν. 4798/2021, Ν. 4938/2022)
 • Στοιχεία Δικαίου, ιδίως συνταγματικού και δικονομικού

Αιτήσεις τώρα

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων αρχίζει από σήμερα, 10 Μαρτίου, και ολοκληρώνεται στις 29 του ίδιου μήνα.

Αξιοποιήστε τώρα την υπηρεσία αιτήσεων του workenter.gr για να έχετε ορθή και έγκυρη υποψηφιότητα.

Στείλτε e-mail στη διεύθυνση [email protected] αναγράφοντας στο θέμα "ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ" και μέσα στο κείμενο του μηνύματος το ονοματεπώνυμό σας, ένα τηλέφωνό σας και τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία ανήκετε (ΠΕ, ΤΕ, ή ΔΕ)

ή

Καλέστε μας στα τηλέφωνα που σας παραθέτουμε, από Δευτέρα έως Παρασκεύη 9-5:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram