ΑΣΕΠ: Αυτά είναι τα μόρια για τους 3.720 μονίμους στην Υγεία

Δείτε τους πίνακες
Με συγκεκριμένα κριτήρια που αποδίδουν κρίσιμα μόρια θα προσληφθούν οι 3.720 στην Υγεία με την επικείμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Με συγκεκριμένα κριτήρια που αποδίδουν κρίσιμα μόρια θα προσληφθούν οι 3.720 στην Υγεία με την επικείμενη προκήρυξη του ΑΣΕΠ.

Ζητούνται άτομα των κατηγοριών Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η προκήρυξη προετοιμάζεται, ήδη, από το ΑΣΕΠ και θα αποσταλεί έντος του Ιουλίου για δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο.

Θα επιλεγεί προσωπικό νοσηλευτικών ειδικοτήτων, κυρίως νοσηλευτές Πανεπιστημιακής - Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και βοηθοί νοσοκόμων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Σημειώστε τα κριτήρια επιλογής και τα μόρια που αυτά αποδίδουν:

Κατηγορία ΠΕ ΤΕ

 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός Χ 60)
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (100 μόρια)
 • Διδακτορικό που αναφέρεται ως αποδεκτό στην προκήρυξη σύμφωνα με την ταξινόμηση του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατριβών (400 μόρια)
 • Αυτοτελές μεταπτυχιακό ετήσιας τουλάχιστον φοίτηση αποδεκτό από την προκήρυξη (180 μόρια)
 • Ενιαίος τίτλος σπουδών μεταπτυχιακού σπουδών integrated master (90 μόρια)
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (επτά μόρια ανά μήνα, έως 84 μήνες)
 • Ολιγόμηνη ειδική εμπειρία (20 μόρια ανά μήνα)
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (90 μόρια)
 • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (60 μόρια)
 • Καλή γνώση γνώση ξένης γλώσσας (40 μόρια)
 • Εντοπιότητα χωρίς μόρια

Κατηγορία ΔΕ

 • Βαθμός βασικού τίτλου σπουδών (βαθμός Χ 60)
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών της ίδιας εκπαιδευτικής βαθμίδας (110 μόρια)
 • Εμπειρία στο αντικείμενο της θέσης (επτά μόρια ανά μήνα, έως 84 μήνες)
 • Ολιγόμηνη ειδική εμπειρία (20 μόρια ανά μήνα)
 • Άριστη γνώση ξένης γλώσσας (90 μόρια)
 • Πολύ καλή γνώση ξένης γλώσσας (60 μόρια)
 • Καλή γνώση γνώση ξένης γλώσσας (40 μόρια)
 • Εντοπιότητα χωρίς μόρια

Αμέσως μετά την υποβολή αιτήσεων το ΑΣΕΠ θα δημιουργήσει λίστα κατάταξης κατά φθίνουσα σειρά βαθμολογίας με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία των υποψηφίων.

Από αυτή την λίστα το ΑΣΕΠ θα καλέσει περίπου 10.000 που προηγούνται στον πίνακα να υποβάλλουν φάκελο με τα δικαιολογητικά.

Εάν μέσα από αυτούς τους 10.000 το ΑΣΕΠ δεν βρει τον αριθμό των διοριστέων θα συνεχίσει να καλεί τους επόμενους -πέρα των 10.000- έως ότου κλείσει τον πίνακα των 3.720 διοριστέων.

Διαβάστε οπωσδήποτε:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram