ΑΣΕΠ 9Κ/2021: Οριστικά αποτελέσματα για μόνιμες προσλήψεις στα Καταστήματα Κράτησης

Ο πίνακας με τα ονόματα
Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 9Κ/2021 για μόνιμες προσλήψεις στα Καταστήματα Κράτησης

Εκδόθηκαν από το ΑΣΕΠ τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 9Κ/2021 για μόνιμες προσλήψεις στα Καταστήματα Κράτησης.

Ειδικότερα, τα νέα αποτελέσματα αφορούν την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, τριακοσίων ενενήντα οκτώ (398) εκ των τετρακοσίων δεκαέξι (416) θέσεων μόνιμου προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τη στελέχωση των Καταστημάτων Κράτησης του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Ο πίνακας διοριστέων απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθεί στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ’ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα: α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση. β) Τα στοιχεία ταυτοποίησης των υποψηφίων που εμπίπτουν σε ειδικές κατηγορίες δεδομένων εμφανίζονται με αστερίσκους. Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Σημείωση: Οι λοιπές δεκαοκτώ (18) θέσεις και ειδικότερα τέσσερεις (4) θέσεις του κλάδου ΔΕ Προσωπικού Εξωτερικής Φρούρησης [κωδ. θέσεων 205 - δύο (2) θέσεις, κωδ. θέσης 208 - μία (1) θέση και κωδ. θέσης 214 - μία (1) θέση] καθώς και δεκατέσσερεις (14) θέσεις του κλάδου ΔΕ Φύλαξης [κωδ. θέσεων 222 – τρεις (3) θέσεις, κωδ. θέσεων 226 – τέσσερεις (4) θέσεις και κωδ. θέσεων 232 – επτά (7) θέσεις], θα καλυφθούν μετά την ολοκλήρωση των προβλεπόμενων Υγειονομικών Εξετάσεων και Αθλητικών και Ψυχοτεχνικών Δοκιμασιών, σε μεταγενέστερο χρόνο.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram