ΑΣΕΠ 6Κ/2022: Δείτε τους πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων

Δείτε ποιες βαθμίδες αφορά η ανακοίνωση
Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση όπως αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ

Στην ανάρτηση των προσωρινών αποτελεσμάτων, για την προκήρυξη 6Κ/2022 προχώρησε ο ΑΣΕΠ.

Η προκήρυξη αφορά τις προσλήψεις μονίμου προσωπικού στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας και Κτηριακές Υποδομές Α.Ε.

ΑΣΕΠ 6Κ/2022: Δείτε τους πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων - Ποιες εκπαιδευτικές βαθμίδες αφορά

Η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής αφορά την κάλυψη μονίμων θέσεων για υποψηφίους Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

ΑΣΕΠ 6Κ/2022: Δείτε τους πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων - Μέχρι πότε οι ενστάσεις

Η υποβολή ενστάσεων θα πραγματοποιείται από την Τρίτη 28 Μαρτίου έως την Πέμπτη 6 Απριλίου.

ΑΣΕΠ 6Κ/2022: Δείτε τους πίνακες των προσωρινών αποτελεσμάτων - Ολόκληρη η ανακοίνωση

Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ:

"Σήμερα εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 6Κ/2022 (Φ.Ε.Κ. 57/11.08.2022/τ.ΑΣΕΠ), για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, επτά (7) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών), στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, oι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση.

H προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των ανωτέρω προσωρινών πινάκων ορίζεται από τη Τρίτη 28 Μαρτίου 2023 έως και την Πέμπτη 6 Απριλίου 2023.

Η άσκηση της ενστάσεως γίνεται με κατάθεσή της ή με αποστολή συστημένης επιστολής απευθείας στο ΑΣΕΠ, στην ακόλουθη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Ένσταση για την Προκήρυξη 6Κ/2022
Κατηγορία: Τ.Ε. ή Δ.Ε.
T.Θ. 14308 Αθήνα
Τ.Κ. 11510

 

Δεκτή επίσης γίνεται και η υποβολή ένστασης μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail: [email protected]

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο είκοσι ευρώ (20€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ») ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων".

Προσωρινά αποτελέσματα ΤΕ

Προσωρινά αποτελέσματα ΔΕ

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram