ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Πρόσκληση διορισμού για επιλαχόντες

Ποιοι καλούνται για υγειονομικές εξετάσεις

Όπως ορίζεται στην προκήρυξη 6Κ/2018, προκειμένου να καταρτιστούν οι «ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΙΟΡΙΣΤΕΩΝ» των κλάδων ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΦΡΟΥΡΗΣΗΣ και ΔΕ ΦΥΛΑΞΗΣ επί τη βάσει των «ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ», οι υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους οριστικούς πίνακες κατάταξης υποβάλλονται σε Υγειονομικές εξετάσεις και εν συνεχεία σε Αθλητικές και Ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Λόγω αποκλεισμού σημαντικού αριθμού ανδρών υποψηφίων στις διενεργηθείσες, μέχρι σήμερα, πρακτικές δοκιμασίες και προκειμένου να συμπληρωθεί ο απαιτούμενος από την οικεία προκήρυξη αριθμός διοριστέων ανδρών (522 θέσεις), το ΑΣΕΠ, με την υπ’ αρ. 272/08-03-2021 απόφασή του, διενήργησε αυτεπάγγελτο έλεγχο των αιτήσεων αναγκαίου αριθμού επιλαχόντων ανδρών υποψηφίων που είναι εγγεγραμμένοι στον Β΄ επικουρικό πίνακα κατάταξης των ως άνω κλάδων και ακολούθως κατήρτισε τον «πίνακα ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ υποψηφίων β΄ επικουρικου πινακα». Ο εν λόγω πίνακας περιλαμβάνει 706 άνδρες υποψήφιους οι οποίοι πληρούν τα προβλεπόμενα προσόντα των οικείων κλάδων και ως εκ τούτου δύναται να υποβληθούν σε υγειονομικές εξετάσεις για τη διαπίστωση της υγειονομικής τους καταλληλότητας για την άσκηση των καθηκόντων των προκηρυχθεισών θέσεων.

Οι υποψήφιοι καλούνται σε υγειονομικές εξετάσεις, περιλαμβάνονται στους  αντίστοιχους πίνακες ήτοι στον «Αλφαβητικό πίνακα ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ υποψηφίων β΄ επικουρικου πινακα ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» και «ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ επιλαχουσών γυναικών υποψηφίων ΠΟΥ ΚΑΛΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ» που έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα και στα Καταστήματα (Αθήνας και Θεσσαλονίκης) του Α.Σ.Ε.Π. Ειδικότερα, καλούνται εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερών ήτοι από 26 Ιουνίου 2021 έως και 15 Ιουλίου 2021 να αποστείλουν με συστημένη επιστολή στο Α.Σ.Ε.Π. στη διεύθυνση:

Α.Σ.Ε.Π.
Προκήρυξη 6Κ/2018
Ειδική Επιτροπή Πρακτικών Δοκιμασιών
Τ.Θ. 14308
Αθήνα Τ.Κ. 11510

το αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. «δελτίο υγειονομικής εξέτασης», κατάλληλα συμπληρωμένο σύμφωνα με τις επισυναπτόμενες σε αυτό οδηγίες.

Τονίζεται ότι οι προβλεπόμενες υγειονομικές εξετάσεις πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί το αργότερο μέχρι και την 15η Ιουλίου 2021 και όχι πριν από την 16η  Απριλίου 2021.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τους πίνακες.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram