ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Νέο «σήμα» διορισμού υποψηφίων

Τι προβλέπει το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών
Ολόκληρη η ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών για την προκήρυξη 6Κ/2018

Σήμα διορισμού υποψηφίων της προκήρυξης 6Κ/2018 του ΑΣΕΠ δίνει νέο νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών που «μπήκε» για ψήφιση στη Βουλή.

Σύμφωνα με τις νέες ρυθμίσεις στο νομοσχέδιο με τίτλο «Σύστημα Εσωτερικού Ελέγχου του Δημόσιου Τομέα, Σύμβουλος Ακεραιότητας στη δημόσια διοίκηση και άλλες διατάξεις για τη δημόσια διοίκηση και την τοπική αυτοδιοίκηση», προβλέπονται τα εξής:

«1. Υποψήφιοι που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 6Κ/2018 (τ. ΑΣΕΠ 17) της κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ΔΕ) και δεν κλήθηκαν αρχικά από τον φορέα ή κλήθηκαν και δεν αποδέχτηκαν την πρόσληψή τους τη δεδομένη χρονική στιγμή, δύναται να προσληφθούν για την κάλυψη επειγουσών υπηρεσιακών αναγκών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4765/2021 (Α΄ 6), και με την προϋπόθεση ότι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις απαιτούμενες υγειονομικές εξετάσεις και τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.»

ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ 6Κ/2018: Ποιες συμβάσεις διατηρούνται σε ισχύ

Οι συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου των υποψηφίων του κλάδου ΔΕ Φύλαξης των Καταστημάτων Κράτησης, οι οποίες ανανεώθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4760/2020 (Α΄ 247), διατηρούνται σε ισχύ μόνο εφόσον οι υποψήφιοι ολοκλήρωσαν επιτυχώς τις υγειονομικές εξετάσεις και τις αθλητικές και ψυχοτεχνικές δοκιμασίες.

Οι συμβάσεις των παρ. 1 και 2 λήγουν αυτοδικαίως μετά τη δημοσίευση της ατομικής πράξης διορισμού στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και την ανάληψη καθηκόντων από τους οριστικά διατιθέμενους προς διορισμό υποψηφίους και σε κάθε περίπτωση, μετά την παρέλευση δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία πρόσληψης ή ανανέωσης της σύμβασης.

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) αναρτά στον διαδικτυακό του τόπο ανακοίνωση σχετικά με τους υποψήφιους που περιλαμβάνονται στους προσωρινούς πίνακες κατάταξης της προκήρυξης 6Κ/2018 και αποκλείστηκαν κατά το στάδιο των ανωτέρω δοκιμασιών.

Οι υποψήφιοι αυτοί εμφανίζονται με τον μοναδικό κωδικό αριθμό τους. Προς τον σκοπό υλοποίησης του παρόντος άρθρου, το Α.Σ.Ε.Π. αποστέλλει στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη τα στοιχεία των υποψηφίων που αποκλείστηκαν. 5. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη, Οικονομικών και Εσωτερικών ορίζονται οι επιμέρους προϋποθέσεις, ο χρόνος και οι διαδικασίες πρόσληψης των υποψηφίων της παρ. 1, διατήρησης σε ισχύ των συμβάσεων του προσωπικού της παρ. 2, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Ολόκληρη η ρύθμιση του υπουργείου Εσωτερικών για την προκήρυξη 6Κ/2018:

6Κ/2018

Διαβάστε επίσης:

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram