Σπουδές στο Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ

Θεματικά πεδία, προϋποθέσεις, δικαιολογητικά και προθεσμία
Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Το Τμήμα Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών του ΑΠΘ διαθέτει θέσεις για όσους ενδιαφέρονται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή.

Θεματικά Πεδία Έρευνας

 • Εταιρική Βιωσιμότητα & Υπευθυνότητα (1 διαθέσιμη θέση) - Μέλος ΔΕΠ: Παρασκευή Δεκούλου
 • Διαχείριση Επωνυμίας στους Επικοινωνιακούς ή Πολιτιστικούς Οργανισμούς (Media Branding / Cultural Branding (1 διαθέσιμη θέση) - Μέλος ΔΕΠ: Παρασκευή Δεκούλου
 • Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού στους Επικοινωνιακούς ή Πολιτιστικούς Οργανισμούς (1 διαθέσιμη θέση) - Μέλος ΔΕΠ: Παρασκευή Δεκούλου

Προϋποθέσεις συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής

Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχει ο/η κάτοχος διπλώματος μεταπτυχιακών σπουδών της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ομοταγούς Ιδρύματος της αλλοδαπής, αναγνωρισμένο από τον εθνικό φορέα αναγνώρισης αλλοδαπών πανεπιστημιακών τίτλων.

Είναι κάτοχος τίτλου που αποδεικνύει τη γνώση της Αγγλικής Γλώσσας σε επίπεδο Γ2.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] :

 • Αίτηση στην οποία να αναγράφεται η επιστημονική περιοχή για την οποία ενδιαφέρεται, η προτεινόμενη γλώσσα της διδακτορικής διατριβής, ελληνική ή αγγλική, η συνοπτική περιγραφή του θέματος, οι βασικοί άξονες του θέματος, σύντομη τεκμηρίωση του θέματος και σχετική βιβλιογραφία
 • Βιογραφικό σημείωμα, στο οποίο να δίνονται αναλυτικά στοιχεία για τις σπουδές και τη λοιπή επιστημονική τους δραστηριότητα (διδακτική, ερευνητική, συγγραφική)
 • Αντίγραφο βασικού πτυχίου συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή πρέπει να συνοδεύεται από την πράξη αναγνώρισης από το ΔΟΑΤΑΠ (ή από βεβαίωση ότι τα σχετικά στοιχεία έχουν υποβληθεί προς αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ και θα υποβληθεί η σχετική πράξη ευθύς μετά την έκδοσή της)
 • Αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος συνοδευόμενο από πιστοποιητικό αναλυτικής βαθμολογίας. Αν αποκτήθηκε στην αλλοδαπή και την πράξη αναγνωρίσεως από το ΔΟΑΤΑΠ (ή από βεβαίωση ότι τα σχετικά στοιχεία έχουν υποβληθεί προς αναγνώριση από το ΔΟΑΤΑΠ και θα υποβληθεί η σχετική πράξη ευθύς μετά την έκδοσή της).
 • Πιστοποιητικό επάρκειας της αγγλικής γλώσσας (σε επίπεδο Γ2). Αποδεικτικά επάρκειας σε γλώσσες πέραν της αγγλικής, θα συνεκτιμώνται κατά την αξιολόγηση των υποψηφίων
 • Δύο (2) συστατικές επιστολές από μέλη ΔΕΠ (εκ των οποίων τουλάχιστον το ένα να είχε διδάξει τον υποψήφιο στο μεταπτυχιακό στάδιο των σπουδών του)
 • Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
 • Δύο φωτογραφίες (μεγέθους ΑΤ)

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Παρασκευή 30 Σεπτεμβρίου 2022.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στη Γραμματεία του Τμήματος Δημοσιογραφίας και ΜΜΕ του ΑΠΘ (Εγνατία 45, ΤΚ 54625, τηλ. 2310 992063)

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram