Αυτά είναι τα δικαιολογητικά για τις θέσεις στην ΕΛ.ΑΣ.

Στην διαδικασία μετέχουν υποψήφιοι έως 30 ετών
Ο αριθμός των θέσεων θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Συγκεκριμένα δικαιολογητικά πρέπει να υποβάλουν στα αστυνομικά τμήματα -έως τις 7 Μαΐου- όσοι επιθυμούν να καταταχθούν στη Σχολή Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αυτά, ανά κατηγορία, είναι:

(-) Αίτηση συμμετοχής (υπόδειγμα «Α΄»).

(-) Φωτοαντίγραφο αίτησης - δήλωσης για συμμετοχή στις γραπτές πανελλαδικές εξετάσεις του ημερήσιου Γενικού Λυκείου (αφορά ΜΟΝΟ συμμετέχοντες στις γραπτές εξετάσεις).

(-) Υπεύθυνη δήλωση στην οποία να αναφέρεται ότι οι υποψήφιοι υπάγονται στις ειδικές κατηγορίες και σε ποιές, του άρθρου 42 του ν. 1481/1984 και ότι δεν έχουν κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, για την εισαγωγή τους σε άλλη Σχολή της Αστυνομικής Ακαδημίας, συνοδευόμενη από τα εξής δικαιολογητικά:

Πολύτεκνοι και τα τέκνα τους:

(-) Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι εγγεγραμμένοι, συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ).

Τέκνα ή οι εν χηρεία σύζυγοι αστυνομικών, που πέθαναν κατά την εκτέλεση υπηρεσίας:

(-) Σχετική Υπεύθυνη Δήλωση, προκειμένου στη συνέχεια να αναζητείται υπηρεσιακά, σχετική περί τούτου βεβαίωση, από τη Διεύθυνση Αστυνομικού Προσωπικού το Αρχηγείου Ελληνικής Αστυνομίας ή βεβαίωση της Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους.

Ο αριθμός των θέσεων θα προσδιοριστεί με νεότερη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ.

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη. Τα πλήρη δικαιολογητικά βρίσκονατι στις σελίδες 5-8.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram