350 βοηθοί στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών

Μέσω της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Επιλογής Προσωπικού
Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό.

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Επιλογής Προσωπικού διοργανώνει γενικό διαγωνισμό βάσει τίτλων και εξετάσεων για την κατάρτιση εφεδρικών πινάκων προσλήψεων, από τους οποίους τα θεσμικά όργανα και οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να προσλαμβάνουν νέα μέλη της δημόσιας διοίκησης ως «βοηθούς» (ομάδα καθηκόντων AST 4) στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ) στους ακόλουθους τομείς:

 • Υποδομές ΤΠΕ, υπολογιστικό νέφος, δίκτυα και ενδιάμεσο λογισμικό.
 • Ψηφιακός χώρος εργασίας, μηχανοργάνωση γραφείου και κινητή υπολογιστική.
 • Ανάπτυξη/διαμόρφωση, δοκιμή, λειτουργία και συντήρηση εφαρμογών ΤΠ και ετοιμοπαράδοτων λύσεων· διαχείριση δεδομένων, ανάλυση δεδομένων και τεχνητή νοημοσύνη.
 • Ασφάλεια ΤΠΕ.

Για να είναι επιλέξιμοι/-ες, οι υποψήφιοι/ες πρέπει:

 • να απολαύουν πλήρως των πολιτικών τους δικαιωμάτων ως υπήκοοι κράτους-μέλους της Ε.Ε.,
 • να έχουν τακτοποιήσει τυχόν στρατολογικές υποχρεώσεις τους, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία περί στρατολογίας
 • και να παρέχουν τα εχέγγυο ήθους που απαιτούνται για την άσκηση των σχετικών καθηκόντων.

Για να είναι επιλέξιμοι/-ες οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να διαθέτουν:

 • είτε επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τεσσάρων ετών σε ΤΠΕ και/ή συναφείς τομείς, πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από τουλάχιστον έξι έτη επαγγελματικής πείρας στις ΤΠΕ, από τα οποία τουλάχιστον τρία έτη στον επιλεγμένο τομέα και σε σχέση με τα καθήκοντα του οικείου τομέα,
 • ή επίπεδο εκπαίδευσης που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές τουλάχιστον τριών ετών στις ΤΠΕ και/ή συναφείς τομείς πιστοποιούμενες με δίπλωμα/πτυχίο, ακολουθούμενες από τουλάχιστον επτά έτη επαγγελματικής πείρας στις ΤΠΕ, από τα οποία τουλάχιστον τέσσερα έτη στον επιλεγμένο τομέα και σε σχέση με τα καθήκοντα του οικείου τομέα.

Οι υποψήφιοι/-ες στον παρόντα διαγωνισμό πρέπει να πληρούν και τις δύο ακόλουθες απαιτήσεις:

 • Άριστη γνώση (τουλάχιστον επίπεδο C1) μίας από τις 24 επίσημες γλώσσες της Ε.Ε. Η γλώσσα αυτή θα αναφέρεται στο εξής ως «γλώσσα 1»,
 • Ικανοποιητική γνώση (τουλάχιστον επίπεδο Β2) της αγγλικής ή της γαλλικής γλώσσας. Η γλώσσα αυτή θα αναφέρεται στη συνέχεια ως «γλώσσα 2». Η γλώσσα 2 πρέπει να είναι διαφορετική από τη γλώσσα 1 .

Οι υποψήφιοι/-ες πρέπει να υποβάλουν την αίτηση ηλεκτρονικά στον ιστότοπο της EPSO https://epso.europa.eu/job-opportunities έως τις 22 Μαρτίου 2022 στις 12:00 το μεσημέρι, ώρα Βρυξελλών.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram