ΔΥΠΑ: Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για 115 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη της ΔΥΠΑ οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων
Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για 115 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ)

Ξεκίνησαν οι ενστάσεις για 115 προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ στους βρεφονηπιακούς σταθμούς της ΔΥΠΑ (τ. ΟΑΕΔ).

H ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης προσλαμβανομένων και αποκλειομένων υποψηφίων, που υπέβαλαν αίτηση σχετικά με την πρόσληψη προσωπικού για τις ανάγκες των ΒΝΣ Δ.ΥΠ.Α, θα διαρκέσει από την Τρίτη 09 Αυγούστου έως και την Πέμπτη 18 Αυγούστου.

Αναρτήθηκαν στη διαδικτυακή πύλη της Δ.ΥΠ.Α. οι προσωρινοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων που υπέβαλαν αίτηση για συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των βρεφονηπιακών σταθμών της Δ.ΥΠ.Α του σχολικού έτους 2022-2023, σύμφωνα με τη ΣΟΧ2/2022.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου [email protected] και πρέπει να συνοδεύονται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο-επιλογή «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (ΔΟΥ).

Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.

Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

Δείτε εδώ Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης υποψηφίων ΣΟΧ2-2022

Δείτε εδώ Προσωρινό Πίνακα Επιλεγέντων ΣΟΧ 2-2022

Δείτε εδώ Προσωρινό Πίνακα Αποκλειομένων ΣΟΧ2-2022

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram