32 υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές από το Ίδρυμα Καρέλια

Κλάδοι, προϋποθέσεις, κριτήρια επιλογής και προθεσμία
Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια ανακοινώνει την χορήγηση 32 υποτροφιών για μεταπτυχιακές σπουδές σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια χορηγεί 32 υποτροφίες σε όσους επιθυμούν να εκπονήσουν μεταπτυχιακές σπουδές σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Μεταπτυχιακές σπουδές στην Ελλάδα

Θα χορηγηθούν 12 υποτροφίες, ύψους 5.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

 1. Οικονομική και Περιφερειακή Ανάπτυξη
 2. Ναυτιλιακές Σπουδές
 3. Διοίκηση Επιχειρήσεων
 4. Δημόσια Διοίκηση
 5. Οικονομική Ανάπτυξη και Περιβάλλον
 6. Αγροτική Οικονομία

Μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό

Θα χορηγηθούν 20 υποτροφίες, ύψους 20.000 ευρώ έκαστη, για σπουδές στους κλάδους:

 1. Regional Economics and Development
 2. Industrial Economics
 3. Shipping, Trade and Finance
 4. Business Administration
 5. Public Administration
 6. Environmental Economics
 7. Agricultural Economics

Οι υποψήφιοι θα πρέπει να πληρούν σωρευτικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Να έχουν ελληνική ιθαγένεια
 • Να έχουν γεννηθεί μετά τις 31/12/1990
 • Να είναι απόφοιτοι Ανώτατου Εκπαιδευτικού Ιδρύματος
 • Να έχουν ελάχιστο βαθμό πτυχίου 8,5/10
 • Να έχουν έγγραφη βεβαίωση από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα της επιλογής τους ότι
  έχουν γίνει δεκτοί στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία
 • Για σπουδές στην Ελλάδα, να έχουν άριστη γνώση μίας τουλάχιστον ξένης
  γλώσσας και να είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου
 • Για σπουδές στο εξωτερικό, να έχουν άριστη γνώση της γλώσσας στην οποία
  διδάσκεται το μεταπτυχιακό πρόγραμμα για το οποίο ζητείται η υποτροφία και να
  είναι κάτοχοι αντίστοιχου πτυχίου
 • Να μην έχουν λάβει οποιαδήποτε υποτροφία ή επιχορήγηση από άλλο φορέα,
  κρατικό ή μη, για το ακαδημαϊκό έτος 2021/2022. Εξαιρούνται οι υποτροφίες που
  δίδονται στους υποψηφίους από τα Πανεπιστήμια προορισμού.

Κριτήρια επιλογής:

 1. Βαθμολογία των υποψηφίων σε συνδυασμό με την αξιολογική κατάταξη του
  Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προέλευσης.
 2. Αξιολογική κατάταξη του Πανεπιστημιακού Ιδρύματος προορισμού
 3. Του έτους μεταπτυχιακών σπουδών για το οποίο ζητείται η υποτροφία, προτεραιότητα δίδεται στους πρωτοετείς φοιτητές μεταπτυχιακών προγραμμάτων
 4. Κατοχή ή μη άλλου ισότιμου τίτλου σπουδών
 5. Γνώση ξένων γλωσσών και των αντίστοιχων πτυχίων των υποψηφίων
 6. Οικονομικής κατάστασης των υποψηφίων
 7. Εκτίμηση της γενικής προσωπικότητας των υποψηφίων βάσει των στοιχείων
  της αίτησης ή βάσει προσωπικής συνέντευξης

Το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια δέχεται αιτήσεις μόνο ηλεκτρονικά.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων έως την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

crosschevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram