Αιτήσεις για ενίσχυση από τα κεφάλαια του Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016)

Επιδοτούμενα
Αιτήσεις για ενίσχυση από τα κεφάλαια του Αναπτυξιακού Νόμου (4399/2016)
Δείτε ποιους αφορά και τα ποσοστά επιδοτήσεων, ανά γεωγραφική περιφέρεια, σε όλη τη χώρα
Στις 10 Ιανουαρίου 2018 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για τους γεωργούς
Πέτρος Παπαβασιλείου
17/12/2017 | 16:07

Ένα εξαιρετικά διευρυμένο πεδίο χρηματοδοτήσεων προσφέρει σε εταιρείες, νομικά πρόσωπα και συμπράξεις ο Αναπτυξιακός Νόμος (4399/2016), ο δεύτερος κύκλος του οποίου ενεργοποιήθηκε την Παρασκευή, 15 Δεκεμβρίου, όπως αποκάλυψε το workenter.

Οι ενισχύσεις ξεκινούν από το ποσό των 27.500 ευρώ και καταλήγουν σε κεφάλαια της τάξεως των 5 εκατ. ευρώ (επενδύσεις μείζονος σημασίας).

Ο Β΄ κύκλος υποβολής επενδυτικών προτάσεων στο καθεστώς «Γενικής Επιχειρηματικότητας» ολοκληρώνεται στις 15 Φεβρουαρίου 2018 (προθεσμία).

Αντιστοίχως, για τα επενδυτικά σχέδια του τομέα πρωτογενούς γεωργικής παραγωγής η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων είναι η 10η Ιανουαρίου 2018.

Δείτε στο παρακάτω έγγραφο τα ποσοστά επιδοτήσεων ανά γεωγραφική περιφέρεια:

Προθεσμία
15/02/18

Ποιους αφορά

Δικαιούχοι των ενισχύσεων είναι οι επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες ή έχουν υποκατάστημα στην ελληνική επικράτεια, κατά τη χρονική στιγμή έναρξης εργασιών του επενδυτικού σχεδίου και έχουν μία από τις ακόλουθες μορφές:

 • Ατομική επιχείρηση
 • Εμπορική εταιρεία σε όλες τις μορφές (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ, ΟΕ, ΕΕ)
 • Συνεταιρισμός
 • Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί, Ομάδες Παραγωγών
 • Υπό ίδρυση ή υπό συγχώνευση εταιρείες
 • Επιχειρήσεις που λειτουργούν με τη μορφή κοινοπραξίας, με την προϋπόθεση καταχώρισής τους στο ΓΕΜΗ
 • Δημόσιες και δημοτικές επιχειρήσεις (σύμφωνα με τους περιορισμούς του Άρθρου 6)

Τι χρηματοδοτείται

 1. Δημιουργία νέας μονάδας. Όλες οι πιθανές δαπάνες που θα χρειαστούν
 2. Επέκταση της δυναμικότητας υφιστάμενης μονάδας. Όλες οι πιθανές δαπάνες που θα χρειαστούν
 3. Διαφοροποίηση της παραγωγής μιας μονάδας σε προϊόντα ή υπηρεσίες που δεν έχουν παραχθεί ποτέ σε αυτήν
 4. Θεμελιώδη αλλαγή του συνόλου της παραγωγικής διαδικασίας υφιστάμενης μονάδας
 5. Απόκτηση του συνόλου στοιχείων ενεργητικού, που ανήκουν σε επιχειρηματική εγκατάσταση που έχει κλείσει και η οποία αγοράζεται από επενδυτή

Επιδότηση

Το βασικό είδος ενίσχυσης είναι αυτό της φοροαπαλλαγής που φτάνει έως και το 55% του συνολικού προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου.

Το είδος ενίσχυσης -μέσω απευθείας χρηματοδότησης- ορίζεται στο 70% σύμφωνα και με τον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (βλέπε σχετικό pdf : «Ποσοστά Ενίσχυσης Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων»).

Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι τα 5.000.000€, για κάθε επιχείρηση συνολικά τα 10.000.000€ και για κάθε όμιλο επιχειρήσεων τα 20.000.000€.

Διεύθυνση Κατάθεσης:

ependyseis.gr